rubicon

Kormányzó vagy király?

Horthy Miklós és IV. Károly 1921-ben
16 perc olvasás
A ha­zai tör­té­net­írás­ban oly­kor bo­hó­zat­ként je­le­nik meg az a ha­tal­mi harc, ame­lyet 1921-ben Hor­thy Mik­lós, Ma­gyaror­szág ideig­le­nes kor­mány­zó­ja és IV. Ká­roly, a funk­ciói gya­kor­lá­sá­ról le­mon­dott, a trón­hoz és a ko­ro­ná­hoz azon­ban ra­gasz­ko­dó ki­rály (vagy ex­ki­rály) ví­vott. Ká­roly úgy fog­ta fel a hely­ze­tet, hogy ő csak a ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­ról mon­dott le át­me­ne­ti­leg, de nem mon­dott le ma­gá­ról a ha­ta­lom­ról. A va­ló­ság­ban ket­te­jük szem­be­ke­rü­lé­se drá­mai harc­hoz ve­ze­tett, amely nem­csak a két fő­sze­rep­lőt, de az or­szá­got és egész Eu­ró­pát is érin­tet­te.

Ká­roly a bé­csi for­ra­dal­mi ese­mé­nyek ha­tá­sá­ra vissza­vo­nult egyik vi­dé­ki kas­té­lyá­ba (Eckart­sau), és csak hó­na­pok múl­va, 1919 már­ciu­sá­ban volt haj­lan­dó hall­gat­ni az an­gol kor­mány meg­bí­zot­tai­nak sza­vá­ra, akik kér­lel­ték, hogy a békes­ség ked­véért hagy­ja el Auszt­riát. Az an­go­lok már elő­ké­szí­tet­ték Svájc­ban a csa­lád be­fo­ga­dá­sát, és va­ló­ban, miu­tán ugyan­csak an­gol kí­sé­ret­tel

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.