rubicon

Korlátozott szuverenitás

Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után
16 perc olvasás

1956. november 4-én hajnali 4 óra 15 perckor megindult a Forgószél hadművelet, s a szovjet csapatok megkezdték a rendteremtést és a „népi demokratikus hatalom” helyreállítását Magyarországon. Néhány órával később, magyar idő szerint hajnali 5-6 óra tájban Malenkov, Mikojan és Brezsnyev kíséretében Moszkvában repülőgépre szállt és hazaindult az előző nap az SZKP KB Elnökségének ülésén szovjet segédlettel megalakított új magyar hatalmi központ vezetője, Kádár János is. Kádár a második szovjet intervenció megindításával egyidejűleg kész kormánylistával és kidolgozott programmal tért haza Moszkvából. Az ezt követő hetekben szovjet pártképviselők, tanácsadók és állambiztonsági tisztek figyelték minden lépését. Az új kormány nyilatkozatában ígért függetlenség és szuverenitás látszatát csak nagy erőfeszítésekkel lehetett fenntartani.

Nem egyenrangú partner

A szov­jet párt­el­nök­ség ál­tal ki­vá­lasz­tott új kor­mány­fő az­zal a ki­je­len­tés­sel vál­lal­ta el a szá­má­ra ki­je­lölt sze­re­pet, hogy a lét­re­jött kor­mány ne le­gyen „báb­kor­mány”. A va­ló­ság­ban azon­ban mű­kö­dé­sé­nek el­ső he­tei­ben a tes­tü­let csak igen kor­lá­to­zott szu­ve­re­ni­tás­sal ren­del­ke­zett. A szov­jet had­se­reg és ál­lam­biz­ton­sá­gi szer­vek gya­kor­la­ti­lag a for­ra­da­lom

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.