rubicon

Korlátozott szuverenitás

Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után
16 perc olvasás

1956. november 4-én hajnali 4 óra 15 perckor megindult a Forgószél hadművelet, s a szovjet csapatok megkezdték a rendteremtést és a „népi demokratikus hatalom” helyreállítását Magyarországon. Néhány órával később, magyar idő szerint hajnali 5-6 óra tájban Malenkov, Mikojan és Brezsnyev kíséretében Moszkvában repülőgépre szállt és hazaindult az előző nap az SZKP KB Elnökségének ülésén szovjet segédlettel megalakított új magyar hatalmi központ vezetője, Kádár János is. Kádár a második szovjet intervenció megindításával egyidejűleg kész kormánylistával és kidolgozott programmal tért haza Moszkvából. Az ezt követő hetekben szovjet pártképviselők, tanácsadók és állambiztonsági tisztek figyelték minden lépését. Az új kormány nyilatkozatában ígért függetlenség és szuverenitás látszatát csak nagy erőfeszítésekkel lehetett fenntartani.

Nem egyenrangú partner

A szov­jet párt­el­nök­ség ál­tal ki­vá­lasz­tott új kor­mány­fő az­zal a ki­je­len­tés­sel vál­lal­ta el a szá­má­ra ki­je­lölt sze­re­pet, hogy a lét­re­jött kor­mány ne le­gyen „báb­kor­mány”. A va­ló­ság­ban azon­ban mű­kö­dé­sé­nek el­ső he­tei­ben a tes­tü­let csak igen kor­lá­to­zott szu­ve­re­ni­tás­sal ren­del­ke­zett. A szov­jet had­se­reg és ál­lam­biz­ton­sá­gi szer­vek gya­kor­la­ti­lag a for­ra­da­lom

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta