rubicon

Konstantinápoly – Bizánc – Isztambul

6 perc olvasás

Ma Kons­tan­ti­ná­poly vá­ro­sá­nak a hi­va­ta­los ne­ve Isz­tam­bul. Ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint a szó a gö­rög ’eisz tén Po­lin’ (a vá­ros­ba) ki­fe­je­zés­ből szár­ma­zik, de a kö­zel­múlt­ban ezt az el­mé­le­tet meg­kér­dő­je­lez­ték. Sok tö­rök nem szí­ve­sen fo­gad­ja el a gon­do­la­tot, hogy vá­ro­suk ne­ve a gö­rög köz­nyelv­ből ered. Né­há­nyan – egyes 18. szá­za­di pénz­ér­mé­ken ta­lál­ha­tó felira­tok­ra utal­va –  azt ál­lít­ják, hogy a név az „Isz­lam­bol” (hit­tel te­li) szó  el­tor­zu­lá­sa. Egyes nyuga­ti tu­dó­sok sze­rint a mai el­ne­ve­zés a „Kónsz­tan­ti­nu­po­lisz” (Konsz­tan­ti­no­po­lisz) szó tö­rö­kök ál­ta­li le­rö­vi­dí­té­se. Ezt a tör­té­nel­mi ne­vet a mai gö­rö­gök csak na­gyon óva­to­san hasz­nál­ják. Ér­de­kes le­het te­hát azok­nak a ne­vek­nek a ta­nul­má­nyo­zá­sa, ame­lyek­kel la­ko­sai és a kül­föl­diek il­let­ték a vá­rost.

Új Ró­ma

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.