rubicon

Klebeslberg Kuno, az építő

A nemzeti elit megújítása
13 perc olvasás

Kle­bels­berg je­len­tő­sé­ge: 

Az em­be­ri tő­ké­be a mű­ve­lő­dé­sen ke­resz­tül tör­té­nő be­ru­há­zás dön­tő fon­tos­sá­gá­nak felis­me­ré­se.

Egy még ha­gyo­mány­sze­rű (ag­rár) tár­sa­da­lom­ban a tu­dás és „ma­gas” tu­do­mány (mű­vé­szet) össz­nem­ze­ti ügy­ként tör­té­nő elis­mer­te­té­se.

Az ál­la­mi esz­kö­zök kon­cent­rált fel­hasz­ná­lá­sá­nak szak­sze­rű al­kal­ma­zá­sa.

Olyan kul­túr­po­li­ti­ka kiala­kí­tá­sa, amely­nek ered­mé­nyei tar­tó­san és táv­la­to­san – kor­mány­po­li­ti­ká­tól füg­get­le­nül – ké­pe­sek egy nem­zet szol­gá­la­tá­ra.

Építsen csak a Klebi iskolákat, majd mi tanítunk benne. (Móricz Zsigmond)

A magyar agrártársadalomnak mindig volt egy nyugati mércével is mérhető nemesi értelmiségi elitje. Ez az elit a vitézség, vagyis a katonai teljesítmények, a tanulás és nem kevés esetben a pénz/vagyon általi nemesedés összefüggéseiben nyitott volt, és jelentős nemzeti/közösségi feladatokat és

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.