rubicon

Kiváró állásponton

A passzív el­lenál­lás po­li­ti­kája
14 perc olvasás

Deák az öt­ve­nes évek­ben nem po­li­ti­zált, nem hir­de­tett po­li­ti­kai prog­ra­mot, de ki­vá­ró ál­lás­pont­ja s tet­tei mégis ha­tot­tak kör­nye­ze­té­re. Az ön­kény­ura­lom­mal min­den kö­zös­sé­get meg­ta­ga­dók leg­több­je ösz­tö­nö­sen is a passzív el­lenál­lást vá­lasz­tot­ta. Ez a po­li­ti­kai ál­lás­fog­la­lás­sal felérő ma­ga­tar­tás vált Deák Fe­renc ré­vén fo­ko­za­to­san tu­da­tos­sá és kö­ve­ten­dő vi­sel­ke­dés­min­tá­vá.

A sors úgy hoz­ta, hogy a re­form­kor nem­ze­dé­ké­nek ve­ze­tő, 1848-ban is sze­re­pet vál­la­ló po­li­ti­ku­sai kö­zül egye­dül Deák Ferenc ma­radt az or­szág­ban. Ám az öt­ve­nes évek el­ső fe­lé­ben ő is a bir­to­ká­ra hú­zó­dott vissza. Az ön­kény­ural­mi kor­mány­zat fél­re­dob­ta a Ma­gyaror­szá­gon 1848-ban tör­vé­nye­sen ki­ví­vott pol­gá­ri al­kot­mányt, fel­szá­mol­ta a me­gyei és a köz­sé­gi ön­kor­mány­za­tot. A po­li­ti­kai vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás­nak nem ma­radt in­téz­mé­nyes fó­ru­ma. A zsar­nok­ság nem ha­gyott a közélet szá­má­ra nyil­vá­nos te­ret.

Az if­jú császár és bi­zal­ma­sai a Habs­burg-mo­nar­chiát

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.