rubicon

Kik bombázták Kassát? A magyar hadba lépés háttere

A magyar történelem örök rejtélye marad?
lock Ingyenesen olvasható
16 perc olvasás

1945 után a magyar publicisztikában és a történetírásban is tényként fogalmazódott meg, hogy a támadást németek követték el, s a magyar és német katonai vezetés összjátéka volt a „provokáció”. A vita azóta is tart. A téma legismertebb és legalaposabb kutatói közé tartozik néhai Borsányi Julián, aki a támadás után felállított vizsgálóbizottságnak is tagja volt; néhai Ormay József egykori magyar repülőtiszt, aki számos fontos forrást tárt fel és elkészítette a szóba jöhető repülőgépek és bombák típusainak összehasonlítását; néhai Ölvedi Ignác hadtörténész, aki élete végéig a „román verzió” híve volt; néhai Borus József; valamint a kortárs történészek közül a témát alaposan feldolgozó Kovács István és Olasz Lajos.

Az idők során a kutatók többsége – e sorok írója is – arra a megállapításra jutott, hogy a támadók szovjet gépek voltak. Nincs viszont egységes álláspont arról, hogy tervszerű vagy véletlen támadás történt-e. Amikor 1945 után mindenáron a Horthy-korszak katonai és politikai vezetésének elítélése volt napirenden, meg sem lehetett kérdőjelezni a német, illetve a német–magyar variációt. 1979-ben Ránki György felvetése – esetleg szovjet támadók – viharos vitát váltott ki. Igazi eredmény nélkül. 

A „bulvárjellegű” elmélkedéseknek se szeri, se száma. Akik azonban források szintjén foglalkoztak és foglalkoznak a témával, a legendás történeteket átlépik, és remélik, hogy talán a valamikori Szovjetunió katonai levéltárának – vagy más levéltáraknak – az anyagaiból előkerülnek olyan dokumentumok, amelyek alapján végérvényes választ kaphatunk.

Ha így lesz, akár pró, akár kontra, de megoldódik a rejtély, s eggyel kevesebb fehér folt marad a magyar történelemben. Levéltári kutatások, repülőműszaki és katonai ismeretek nélkül azonban maradnak a találgatások és az elméletek, hogy kinek milyen érdeke volt vagy lehetett. Eközben elfelejtődik, hogy a szovjet Vörös Hadseregnek is volt kidolgozott haditerve a nemzetiszocialista Németország megtámadására, s abban amolyan mellékirányként Románia és Magyarország is szerepelt.

A lé­gi­tá­ma­dás

1941. jú­nius 26-án 13 óra 8 perc­kor Kas­sa vá­ro­sá­ban a szi­ré­nák lé­gi­ria­dót je­lez­tek. Ami­kor a jel­zés meg­szó­lalt, már rob­ban­tak is a bom­bák, ame­lye­ket há­rom, nem azo­no­sí­tott tí­pu­sú re­pü­lő­gép­ről „szór­tak” a vá­ros­ra. 

Az ese­mé­nyek ko­ra­be­li szem­ta­núi­nak ész­le­lé­sei és be­szá­mo­lói alap­ján a ma­gyar ki­rá­lyi I. honvéd lég­vé­del­mi had­test pa­rancs­no­ka, vi­téz ne­mes Ju­s­ty Emil tá­bor­nok 1941. jú­nius 27-én Kas­sa bom­bá­zá­sa, szov­jet­re­pü­lők cím­mel írt je­len­tést. Eb­ben ar­ról szá­molt be, hogy a Kas­sát tá­ma­dó re­pü­lő­gé­pek „fel­ség­je­le [a szem­ta­núk ál­lí­tá­sa sze­rint] a ked­ve­zőt­len idő­já­rás miatt nem volt felis­mer­he­tő, el­len­ben lát­ha­tó volt a rep. gé­pek tör­zsén a ma­gyar és szö­vet­sé­ges rep. gé­pe­ké­hez ha­son­ló sár­ga gyű­rű. A fel­ség­je­lek va­ló­szí­nű­leg be vol­tak má­zol­va. A rep. gé­pek typu­sát il­le­tően Chir­ke [Je­nő] fő­had­nagy je­len­tet­te, hogy azok 2-3 mo­to­ro­sak vol­tak, erő­sen vissza­haj­ló szár­nyak­kal, és ál­ta­lá­ban a Ju–52-höz ha­son­lí­tot­tak. Kru­dy szds. [Kru­dy Ádám szá­za­dos] ez­zel szem­ben azt je­len­tet­te, hogy a tá­ma­dó rep. gé­pek a sa­ját Sa­vo­ya typu­su ne­héz­bom­bá­zók­hoz ha­son­lí­tot­tak.”

A vá­ros­ra hu­szon­ki­lenc bom­bát dob­tak le a re­pü­lő­gé­pek, ame­lyek kö­zül egy nem rob­bant fel, és egy bom­ba, amely szin­tén nem rob­bant fel, Enyi­cke te­le­pü­lés­nek „ju­tott”. (A fel nem rob­bant bom­bák szov­jet gyárt­má­nyúak vol­tak, és a re­pesz­ma­rad­vá­nyo­kon ta­lál­ha­tó – cirill be­tűs – felirat­tö­re­dé­kek is szov­jet ere­det­re utal­tak.)

Romos utcarészlet a bombázás után. Kassa, 1941. június 26. Kondor Béla felvétele

A tá­ma­dás so­rán ta­lá­lat ér­te a Beth­len Gá­bor lak­ta­nyát, a Gör­ge­y Ar­thur lak­ta­nyát, szá­mos pol­gá­ri la­kó­épü­le­tet és a Pos­ta­pa­lo­tát. Har­minc­két ha­lott­ról, hatvan sú­lyos és két­száz­húsz köny­nyebb se­be­sült­ről szól­tak a hí­rek. Az épü­le­tek­ben ke­let­ke­zett ká­ro­kat mil­liós nagy­sá­gú­ra be­csül­ték. Kas­sát és a Rahó–Máramarossziget között közle­kedő vo­na­tot ért tá­ma­dás­sal kö­zel egy idő­ben és azt megelő­zően, il­let­ve kö­ve­tően is ak­tív lé­gi te­vé­keny­ség volt a tér­ség­ben. A meg­fi­gye­lők szov­jet, ro­mán, né­met és is­me­ret­len gé­pe­ket is je­len­tet­tek, ame­lyek egy ré­sze be­re­pült a ma­gyar lég­tér­be, míg má­sok vissza­for­dul­tak a ha­tárról. A tá­ma­dás kö­vet­kez­té­ben riasz­tott ma­gyar va­dász­gé­pe­ket ugyanak­kor szá­mos eset­ben el­len­ség­nek vél­te a lé­gifi­gye­lő-szol­gá­lat, és ar­ra is volt pél­da, hogy a lég­vé­de­lem lőtt rá­juk. A sok­szor em­lí­tett „sár­ga jel­zés” ugyan­is nem je­len­tett „men­tes­sé­get” a sa­ját re­pü­lő­gé­pek szá­má­ra, mert ad­dig­ra már ki­de­rült, hogy a szov­jet lé­gie­rő gé­pein ke­vés ki­vé­tel­től el­te­kint­ve ha­son­ló jel­zé­se­ket al­kal­maz­tak.

Kik bom­báz­hat­tak?

A Kas­sa vá­ro­sát ért bom­ba­tá­ma­dás óta fo­lyik a vi­ta, hogy va­jon kik és miért bom­báz­ták Kas­sát. A ko­ra­be­li vizs­gá­ló­bi­zott­ság a fel­lelt bom­ba­ma­rad­vá­nyok és a fel nem rob­bant bom­ba alap­ján szov­jet tá­ma­dó­kat, de leg­alábbis szov­jet gé­pe­ket fel­té­te­le­zett. Már 1942-ben meg­je­len­tek olyan hí­rek a ma­gyar saj­tó­ban, hogy a Szov­jetunió­ba me­ne­kült (cseh)szlo­vák re­pü­lők „meg­tor­ló” ak­ció­já­ról lett vol­na szó. 

Er­ről 1942. jú­nius 26-án, a Kas­sát ért lé­gi­tá­ma­dás el­ső év­for­du­ló­ján a Reg­ge­li Ma­gyaror­szág, il­let­ve a Fel­vi­dé­ki Új­ság szá­molt be: „Andr­le Ond­rij volt kas­sai rend­őr ve­zet­te az egy év előt­ti re­pü­lő­tá­ma­dást.” Ezt egy, a ma­gyar hon­véd­ség ál­tal meg­szállt szov­jet vá­ros­ban, Dnyep­ro­pet­rovszk­ban si­ke­rült „ki­de­rí­te­ni”, ahol is egy ma­gyar tiszt­nek a „szál­lás­adó­ja”, egy orosz ta­nár el­mond­ta, hogy ko­ráb­ban ná­la la­kott egy szov­jet re­pü­lő fő­had­nagy, aki el­me­sél­te, hogy ő ve­zet­te a Kas­sa el­le­ni re­pü­lő­tá­ma­dást. S be­szélt ar­ról is, hogy ko­ráb­ban a kas­sai rend­őr­ség asz­ta­los­mű­he­lyé­ben dol­go­zott, s Cseh­szlo­vá­kia meg­szűn­te után a Szov­jetunió­ba me­ne­kült, ahol re­pü­lő­tiszt lett, mi­vel ko­ráb­ban a cseh­szlo­vák lé­gie­rő ál­lo­má­nyá­ban szol­gált mint re­pü­lő­ al­tiszt. 

A Honvéd Vezérkar 1938 és 1941 közötti főnöke, Werth Henrik gyalogsági tábornok, illetve vezérezredes a szovjet (hadi)fogságban a Kassával kapcsolatos kérdésekre úgy válaszolt, hogy közegei 1941-ben szovjet gépekként azonosították a támadókat. Nem valószínű, hogy Werthet bármi is befolyásolta volna, hogy mást állítson, mint amiben hitt és amiről számára jelentés készült. A szovjet támadás elméletileg sem volt kizárható. A Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztálya (hírszerzés és kémelhárítás) egy korábbi elemzésében azt fogalmazta meg, hogy német–szovjet konfliktus esetén Magyarországot szovjet légi, esetleg szárazföldi támadás is érheti. 1941. június 26-án ezért sem igen gondolhatott senki más támadóra, mint a szovjetekre. 

1945 után né­met–ma­gyar összees­kü­vés­ről, pro­vo­ká­ció­ról ír­tak, majd az 1980-as évek­ben meg­je­lent a „ro­mán” vo­nal is. Egyér­tel­mű bi­zo­nyí­ték­kal a mai na­pig egyik fel­té­te­le­zés mel­lett sem tu­dott sen­ki szol­gál­ni. Így ma­rad­nak a fel­té­te­le­zé­sek, ame­lyek kö­zül a leg­va­ló­szí­nűbb­nek a szov­jet „va­riáns” lát­szik.

Ter­mé­sze­te­sen va­la­mennyi fel­té­te­le­zés mel­lett és el­len le­het­sé­ges ér­ve­ket fel­hoz­ni, de vég­le­ges (?) vá­laszt csak az egy­ko­ri Szov­jetunió kü­lön­bö­ző le­vél­tá­rai­nak ala­pos ku­ta­tá­sa után le­het­ne ad­ni. Ad­dig ma­rad­nak a fel­té­te­le­zé­sek, ame­lyek­be sok kü­lön­bö­ző „öt­let is be­le­fér”, de pél­dául a szlo­vák tá­ma­dók – ha nem szov­jet gé­pen ül­tek – azért is ki­zár­ha­tók, mert a szlo­vák ál­lam had­ere­je nem ren­del­ke­zett olyan re­pü­lő­gé­pek­kel, ame­lyek­kel a tá­ma­dást vég­re­hajt­hat­ták vol­na.

Ro­má­niá­nak a há­bo­rú kez­de­tén alap­­­­ve­tő ér­de­ke volt az, hogy a ma­gya­rok „ne sze­rez­hes­se­nek ér­de­me­ket”, hi­szen a gyors si­ker­rel ke­cseg­te­tő had­já­rat­ban va­ló ak­tív ro­mán rész­vé­tel Eu­ró­pa ha­tá­rai­nak „új­ra­sza­bá­sa” al­kal­má­val ko­moly érv­ként jö­he­tett vol­na szó­ba. Nem mel­lé­kes az sem, hogy a ro­mán tá­ma­dó­kat egy szov­jetunió­be­li ha­di­fo­goly­tá­bor­ban – Ka­zany – ro­mán ha­di­fo­goly tiszt­től szer­zett is­me­re­tek­re hi­vat­koz­va, több­szö­rös „azt hal­lot­tam” for­má­ban „megerő­sí­tett” in­for­má­ció alap­ján fel­té­te­lez­ték egyes ku­ta­tók.

A Né­met Bi­ro­da­lom­nak fe­les­le­ges lett vol­na bár­mi­fé­le „pro­vo­ká­ció­hoz” fo­lya­mod­nia. Erős né­met po­li­ti­kai nyo­más és „ké­rés” ese­tén a há­bo­rú­ban ve­gyünk részt/ne ve­gyünk részt kér­dé­sé­ben megosz­tott ma­gyar ka­to­nai és po­li­ti­kai ve­ze­tés nem va­ló­szí­nű, hogy so­káig el­lenállt vol­na.

A né­met tá­ma­dók „le­gen­dá­ja” Kru­dy Ádám re­pü­lőszá­za­dos – 1941-ben a kas­sai re­pü­lő­tér pa­rancs­no­ka és a ma­gyar ki­rá­lyi Hor­thy Mik­lós Hon­véd Re­pü­lő Aka­dé­mia ta­ná­ra, a re­pü­lő­ki­kép­zés ve­ze­tő­je – 1945 utá­ni el­be­szé­lé­sei­hez köthe­­tő. A Ké­pes Fi­gye­lő 1946. már­cius 16-i szá­má­ban ar­ról be­szélt „szen­zá­ciós le­lep­le­zé­sé­ben”, hogy a tá­ma­dók egyér­tel­műen né­me­tek vol­tak. 

Azt is el­me­sél­te, hogy a tá­ma­dás után Bu­da­pest­ről per­cen­ként te­le­fo­nál­tak(!), és azt kér­dez­ték tő­le/tő­lük(?), hogy miért nem száll­tak fel és tá­mad­ták meg a re­pü­lő­gé­pe­ket. Kru­dy ek­kor még ar­ról be­szélt, hogy azért nem, mert a „re­pü­lő­té­ren azon­ban csak is­ko­la­gé­pek vol­tak, pus­ka [sic!] nél­kül”.

Az 1960-as évek­ben ké­szült „do­ku­men­tum­film­ben” már más­ként mond­ta el a tör­té­ne­tet. Egy­ko­ri tiszt­tár­sá­hoz, Chir­ke Je­nő­höz 1972. feb­ruár 14-én írt le­ve­lé­ben pe­dig már így fo­gal­ma­zott:

„Re­mé­lem, em­lék­szel még, hogy a gé­pek zú­gá­sát per­cek­kel előbb hal­lot­tuk, majd lát­tuk azo­kat »Ke­let« fe­lől a vá­ros fö­lé re­pül­ni, azután jöt­tek a rob­ba­ná­sok, a nagy füst stb., majd a gé­pek nyu­gat fe­lé re­pül­tek, és a vá­ro­son túl bal­ra nagy kört leír­va (Enyi­c­ke fö­lött) ke­let fe­lé tá­voz­tak.

Re­mé­lem, em­lék­szel ar­ra is, hogy mi­vel per­cek­kel előt­te lett vé­ge a gya­kor­ló re­pü­lés­nek, már csak a hecc ked­véért a még me­leg Ara­dók­ba be­ug­rot­tunk, és egye­ne­sen dél­nek emel­ked­ve a gé­pek kö­ze­lé­be ju­tot­tunk. Ha em­lé­ke­ze­tem nem csal, hár­man men­tünk föl, Te, Bott­ló és én.

Min­den bi­zonnyal ar­ra is em­lék­szel, hogy 4 gép volt, azért is gon­dol­tuk, hogy be­ve­tés­ről vissza­té­rő és ná­lunk üzem­anya­got fel­ven­ni szán­dé­ko­zó né­met gé­pek, egé­szen ad­dig, míg csak a bom­bák nem rob­ban­tak.”

Kru­dy min­den al­ka­lom­mal más for­má­ban köz­readott tör­té­ne­tei­re ala­poz­va Pin­tér Ist­ván, Sza­bó Lász­ló és Szász Ist­ván új­ság­írók az 1960-as és 1970-es évek­ben szá­mos írá­suk­ban fog­lal­tak ál­lást – hiá­nyos re­pü­lő­szak­mai és tör­té­nel­mi is­me­re­tek bir­to­ká­ban – amel­lett, hogy a tá­ma­dók né­me­tek vol­tak. 

Ezen „té­nyek” nap­jaink­ban is él­nek még, sőt van­nak, akik tud­ni vé­lik, hogy a tá­ma­dás ter­vét egy Gel­lért Szál­ló­ban el­fo­gyasz­tott vil­lás­reg­ge­lin be­szél­te meg a ma­gyar és a né­met ka­to­nai ve­ze­tés né­hány tag­ja, hogy Ma­gyaror­szá­got „be­le­vi­gye” a há­bo­rú­ba.

Magyarország helye a hatalmi erőtérben

1941 ele­jén az ad­dig még jó – bár fel­hőt­len­nek nem ne­vez­he­tő – né­met–szov­jet vi­szony­ban je­len­tős vál­to­zás állt be. Az 1939. évi len­gyelor­szá­gi had­já­rat so­rán még szö­vet­sé­ges­ként fel­lé­pő két nagy­ha­ta­lom po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi és ka­to­nai ér­de­kei ke­resz­tez­ni lát­szot­tak egy­mást. A szov­jet–finn há­bo­rú, a bal­ti ál­la­mok „szov­je­ti­zá­lá­sa”, a szov­jet–ro­mán konf­lik­tus még be­le­fért a Mo­lo­tov–Rib­bent­rop-­me­gál­la­po­dás­ba, de az 1941. már­ciu­si belg­rá­di ka­to­nai ha­ta­lom­át­vé­tel és az azt kö­ve­tő gyors ju­go­szláv–szov­jet kö­ze­le­dés már nem; legalábbis a né­met ál­lás­pont sze­rint.

A Ma­gyaror­szág­gal köz­vet­le­nül szom­­szé­dos két ál­lam vi­szo­nyá­ban be­kö­vet­ke­ző vál­to­zás Ma­gyaror­szá­got sem hagy­ta érin­tet­le­nül. 

A ma­gyar–szov­jet dip­lo­má­ciai kap­cso­la­tok Szov­jetunió ál­ta­li 1939-es meg­sza­kí­tá­sa, majd a len­gyelor­szá­gi szov­jet had­já­rat után szom­szé­dos­sá vált két or­szág vi­szo­nyá­nak is­mé­telt nor­ma­li­zá­lá­sa fon­tos volt Ma­gyaror­szág szá­má­ra. 

A meg­ja­vult vi­szonyt je­lez­te a dip­lo­má­ciai kap­cso­la­tok 1939. őszi is­mé­telt fel­vé­te­le. A két or­szág kap­cso­la­tá­ban be­kö­vet­ke­zett vál­to­zás egye­sek­ben az 1940-es szov­jet–ro­mán konf­lik­tus kap­csán olyan gon­do­la­to­kat is „fel­ve­tett”, hogy akár együtt­mű­kö­dés is lét­re­jö­het a két or­szág kö­zött ro­mán „vi­szony­lat­ban”. 1940 jú­liu­sá­ban vi­szont már olyan in­for­má­ciók is el­ju­tot­tak a ma­gyar Kül­ügy­mi­nisz­té­rium­ba, hogy nem zár­ha­tó ki a Szov­jetunió ál­tal Ma­gyaror­szág­gal szem­ben meg­fo­gal­ma­zó­dó te­rü­le­ti igény sem. 

Hit­ler a lát­szó­lag jó né­met–szov­jet kap­cso­la­tok el­le­né­re már 1940 nya­rán kiad­ta az uta­sí­tást a Szov­jetunió el­le­ni had­já­rat meg­ter­ve­zé­sé­re. 

Az ak­kor el­ké­szí­tett két terv Ma­gyar­or­szág­gal mindössze mint a tá­ma­dó né­met had­erő fel­vo­nu­lá­si te­rü­le­té­vel szá­molt. Az 1940. de­cem­ber 5-én Hit­ler­nek be­mu­ta­tott terv há­rom irány­ból tör­té­nő né­met tá­ma­dást tar­tal­ma­zott. Ami­dőn azt Hit­ler megis­mer­te, min­den in­dok­lás nél­kül olyan uta­sí­tást adott ki, hogy a Szov­jetunió el­len ter­ve­zett tá­ma­dás kap­csán a né­met ka­to­nai ve­ze­tés ne szá­mol­jon Ma­gyaror­szág­gal – el­len­tét­ben Finnor­szág­gal és Ro­má­niá­val.

A né­met ka­to­nai ve­ze­tők azon­ban – Hit­ler ha­tá­ro­zott uta­sí­tá­sa el­le­né­re – úgy vé­le­ked­tek, hogy Ma­gyaror­szág­gal szá­mol­ni kel­le­ne, hi­szen a ter­ve­zett tá­ma­dás so­rán szük­ség len­ne rá, mert ha „Ma­gyaror­szág ma­ga nem is vesz részt a had­mű­ve­let­ben, úgy legalább a te­rü­le­tén tör­té­nő csa­pat­szál­lí­tás­sal egyet kel­le­ne ér­te­nie”

A né­met Szá­raz­föl­di Had­erő Fő­pa­rancs­nok­sá­ga (OKH) ve­zér­ka­ri fő­nö­ké­nek, Franz Hal­der­nek a vé­le­ke­dé­sé­vel el­len­tét­ben Hit­ler úgy lát­ta, hogy Ma­gyaror­szág „meg­fe­le­lő po­li­ti­kai biz­to­sí­té­kok el­le­né­ben min­den né­met kí­ván­ság­gal” egyetért. 

Az 1941. már­cius 22-én kiadott, mó­do­sí­tott 21. szá­mú uta­sí­tás to­vább­ra sem szá­molt Ma­gyaror­szág rész­vé­te­lé­vel a Szov­jetunió el­le­ni há­bo­rú­ban. Ugyanak­kor a Bu­da­pes­ten felál­lí­tott né­met ve­ze­té­si törzs, az ún. „Hi­mer törzs” tag­jai a ma­gyar ka­to­nai ve­ze­tők­kel foly­ta­tott meg­be­szé­lé­seik­ből azt a kö­vet­kez­te­tést von­ták le, hogy Ma­gyaror­szág csak ak­kor len­ne haj­lan­dó bár­mi­fé­le ka­to­nai elő­ké­szü­le­tet ten­ni, ha a né­met ter­vek­ről hi­va­ta­los ér­te­sí­tést kap­na.

Werth Hen­rik koncepciója

A ma­gyar ka­to­nai ve­ze­tés, élén a Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ké­vel, Werth Hen­rik gya­log­sá­gi tá­bor­nok­kal, ter­mé­sze­te­sen igye­ke­zett a né­met elő­ké­szü­le­tek­ről in­for­má­ciók­hoz jut­ni és azok bir­to­ká­ban a ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tés szá­má­ra „aján­lá­sok­kal” él­ni a vár­ha­tó né­met–szov­jet há­bo­rú ese­té­re.

En­nek jó pél­dá­ja Werth Hen­rik 1941. má­jus 6-án ké­szí­tett em­lék­ira­ta, amely­ben Bár­dos­sy Lász­ló mi­nisz­ter­el­nök – és egy sze­mély­ben kül­ügy­mi­nisz­ter – szá­má­ra fog­lal­ta össze a né­met–szov­jet vi­szonyt, an­nak vár­ha­tó ala­ku­lá­sát és a Ma­gyaror­szág ál­tal meg­teen­dő, ál­ta­la he­lyes­nek vélt lé­pé­se­ket.

Werth úgy lát­ta, hogy a Kö­zép-Eu­ró­pá­ban 1938 és 1941 kö­zött vég­be­ment vál­to­zá­sok Ma­gyaror­szág szá­má­ra új le­he­tő­sé­ge­ket és felada­to­kat kí­nál­nak. Megíté­lé­se sze­rint a jö­vő ma­gyar kül­po­li­ti­ká­já­nak nem az ex­pan­zi­vi­tás­ra, ha­nem a biz­ton­ság­ra kell tö­re­ked­nie. 

En­nek a biz­ton­ság­nak a le­té­te­mé­nye­se pe­dig csak a Né­metor­szág­gal szo­ros szö­vet­ség­ben lé­vő Ma­gyaror­szág le­het. 

Werth meg­lá­tá­sa sze­rint a tér­ség­ben Ro­má­nia meg­gyen­gült, Szlo­vá­kia ka­to­nai ér­te­lem­ben nem te­kint­he­tő té­nye­ző­nek, a szétesett Ju­go­szlá­via pe­dig nem je­lent erőt.

Werth vé­le­ke­dé­se sze­rint a két nagy­ha­ta­lom kö­zött rö­vid időn be­lül fegy­ve­res konf­lik­tus rob­ban ki az eu­ró­pai he­ge­mó­niáért, s eb­ben a konf­lik­tus­ban Ma­gyaror­szág­nak – mert ér­de­ke azt kí­ván­ja – Né­metor­szág mel­lé kell áll­nia. A Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ke ezért ha­tá­ro­zott ál­lás­fog­la­lást kért a po­li­ti­kai ve­ze­tés­től eb­ben a kér­dés­ben, hogy a meg­fe­le­lő ka­to­nai elő­ké­szü­le­te­ket meg­te­hes­se.

Bár­dos­sy Lász­ló mi­nisz­ter­el­nök Werth né­ze­teit alap­ve­tően osz­tot­ta, de azo­kat po­li­ti­kus­ként ke­zel­ve úgy vél­te, hogy Ma­gyaror­szág­nak nem sza­bad ilyen mér­ték­ben elő­re­sza­lad­nia, a kor­mány­nak sza­bad kéz­zel kell ren­del­kez­nie a po­li­ti­ka ala­kí­tá­sá­ra, és meg kell vár­nia a né­me­tek ré­szé­ről ér­ke­ző eset­le­ges meg­ke­re­sé­se­ket.

Kassa: egy lebombázott épület a légitámadás után, 1941. júnus 26. Kondor Béla felvétele

Bár­dos­sy a Werth­nek 1941. má­jus 12-én meg­kül­dött vá­la­szá­ban rész­le­te­sen ki­fej­tet­te ezen vé­le­mé­nyét, és a ve­zér­kar fő­nö­ke ál­tal fel­ve­tett, Né­metor­szág­gal kö­ten­dő ga­ran­ciá­lis és se­gély­nyúj­tá­si po­li­ti­kai és ka­to­nai szer­ző­dés kap­csán úgy vél­te, hogy az „nem azon for­dul meg, hogy egy ilyen szer­ző­dés meg­kö­té­se kí­vá­na­tos-e, ha­nem hogy a Né­metbi­ro­da­lom egyál­ta­lán haj­lan­dó-e Ma­gyaror­szág­gal a köl­csö­nös­ség alap­ján ilyen szer­ző­dést lé­te­sí­te­ni”.

Werth a mi­nisz­ter­el­nö­ki vá­laszt nem ta­lál­ta iga­zán „eliga­zí­tó­nak”, és egy­re in­kább ér­zé­kel­ve a né­met–szov­jet vi­szony rom­lá­sát, a há­bo­rú kö­ze­led­tét, újabb me­mo­ran­dum­ban for­dult Bár­dos­sy Lász­ló­hoz, de most már mint kül­ügy­mi­nisz­ter­hez.

Az 1941. jú­nius 14-én kelt me­mo­ran­dum­ban a megíté­lé­se sze­rint na­po­kon be­lül vár­ha­tó né­met–szov­jet há­bo­rú kap­csán Werth úgy gon­dol­ta, hogy ab­ban Ma­gyaror­szág rész­vé­te­le szin­te el­ke­rül­he­tet­len: 

1. mert ezt meg­kö­ve­te­li az or­szág te­rü­le­ti ép­sé­gé­nek, va­la­mint ál­la­mi, tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi rend­sze­rünk biz­to­sí­tá­sa;

2. mert jö­vőnk ér­de­ké­ben az orosz szom­széd­ság gyen­gí­té­se és el­tá­vo­lí­tá­sa ha­tá­raink­tól el­ső­ren­dű nem­ze­ti ér­de­künk;

3. mert er­re kö­te­lez ke­resz­tény nem­ze­ti ala­pon ál­ló vi­lág­né­ze­tünk és a bol­se­viz­mus­sal szem­be­ni el­vi ál­lás­fog­la­lá­sunk úgy a múlt­ban, mint a je­len­ben is;

4. mert po­li­ti­kai­lag a ten­gely­ha­tal­mak mel­lett vég­le­ge­sen le­kö­töt­tük ma­gun­kat;

5. mert to­váb­bi or­szág­gya­ra­pí­tá­sunk is et­től függ”.

Werth Hen­rik egyút­tal kér­te, hogy a kor­mány kö­zöl­je: „Ma­gyaror­szág né­met–orosz há­bo­rú ese­tén mi­lyen ál­lás­pont­ra kí­ván he­lyez­ked­ni, il­le­tő­leg mi­lyen ma­ga­tar­tást fog ta­nú­sí­ta­ni”, s megis­mé­tel­te ko­ráb­bi ja­vas­la­tát, hogy „a kor­mány ha­la­dék­ta­la­nul lép­jen érint­ke­zés­be a né­met kor­mánnyal, és te­gyen for­má­li­san aján­la­tot a né­met–orosz há­bo­rú­hoz va­ló ön­kén­tes csat­la­ko­zá­sunk­ra”.

A Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ke me­mo­ran­du­má­ban fel­so­rol­ta még a né­met-szov­jet há­bo­rú ese­tén ma­gyar rész­ről elen­ged­he­tet­len­nek lát­szó ka­to­nai in­téz­ke­dé­se­ket.

Bár­dos­sy Lász­ló mi­nisz­ter­el­nök, kül­ügy­mi­nisz­ter be­je­len­té­se a ma­gyar Or­szág­gyű­lés Kép­vi­se­lő­há­zá­nak 1941. jú­nius 27-i ülé­sén:

„T. Ház! (Hall­juk! Hall­juk!) Egé­szen rö­vid be­je­len­tést sze­ret­nék ten­ni. A Ház el­nö­ke mél­tó sza­vak­kal bé­lye­gez­te meg a Szov­jet nép­jo­gel­le­nes és mi­nő­sít­he­tet­len tá­ma­dást. A ma­gyar ki­rá­lyi kor­mány megál­la­pít­ja, hogy a tá­ma­dá­sok kö­vet­kez­té­ben Ma­gyaror­szág és a Szov­jet-Unió kö­zött a ha­di­ál­la­pot beál­lott. (Hosszan tar­tó élénk él­jen­zés és taps a Ház min­den ol­da­lán. – Fel­kiál­­tá­sok a szél­ső­bal­ol­da­lon: Ki a szo­ciál­de­mok­ra­ták­kal! – Ma­ró­thy Ká­roly: Ki ve­lük!) Még csak egy mon­da­tot. A ma­gyar had­erő a meg­fe­le­lő meg­tor­ló in­téz­ke­dé­se­ket meg fog­ja ten­ni. (Hosszan tar­tó élénk él­jen­zés és taps a Ház min­den ol­da­lán.)”

For­rás: Az Or­szág­gyű­lés Kép­vi­se­lő­há­zá­nak nap­ló­ja, 1939–1944. X. kö­tet, 305. ol­dal. 1941. jú­nius 27-i, 202. ülés.

Nem számoltak magyar résztvétellel

Werth átira­tát 1941. jú­nius 14-én rend­kí­vü­li mi­nisz­ter­ta­ná­cson vi­tat­ták meg. A vi­ta összeg­zé­se sze­rint a ma­gyar ki­rá­lyi kor­mány né­met–szov­jet há­bo­rú ese­tén – el­len­tét­ben a Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ké­nek vé­le­mé­nyé­vel – nem kí­ván ön­ként felajánl­koz­ni a né­met kor­mány­nak.

Bár­dos­sy Lász­ló egyút­tal „ön­mér­sék­lést” aján­lott Werth­nek, il­let­ve aján­lá­so­kat fo­gal­ma­zott meg szá­má­ra, ame­lyek szem előtt tar­tá­sát kér­te a né­met ka­to­nai ve­ze­tők­kel foly­ta­tan­dó tár­gya­lá­sai al­kal­má­val.

Werth már ezen „aján­lá­sok” is­me­re­té­ben tár­gyalt Bu­da­pes­ten Franz Hal­der ve­zér­ez­re­des­sel 1941. jú­nius 19-én. A tár­gya­lás­ról a kö­vet­ke­ző összeg­zést ké­szí­tet­te:

1. Hal­der né­ze­te sze­rint a né­me­tek az orosz­kér­dést fegy­ve­re­sen fog­ják elin­téz­ni.

2. Ez az elin­té­zés rö­vid időn be­lül (kb. 1 hét) meg­tör­té­nik.

3. Jó lett vol­na, ha Ma­gyaror­szág a Kár­pá­tok vo­na­lát job­ban biz­to­sí­tot­ta vol­na, de most Ma­gyaror­szág ne te­gyen sem­mi olyan rend­sza­bályt, ami az oro­szo­kat alar­mí­roz­ná, vagy ami a Ma­gyaror­szá­gon át tör­té­nő né­met szál­lí­tá­so­kat be­fo­lyá­sol­hat­ná.

4. Ma­gyaror­szág ké­szül­jön fel ar­ra, hogy ha a né­met had­mű­ve­le­tek kö­vet­kez­té­ben az oro­szok tö­me­ge­sen át­lép­nék a ma­gyar ha­tárt, azo­kat le­fegy­ve­rez­hes­se.

5. Ha a né­me­tek­nek szük­sé­gük vol­na a Kár­pá­tal­ján át ve­ze­tő vas­út­vo­na­lak­ra, ak­kor azo­kat Ma­gyaror­szág bo­csás­sa a né­me­tek ren­del­ke­zé­sé­re.

6. Ma­gyaror­szág en­ge­dé­lyez­ze a né­met rá­dió­ál­lo­má­sok te­le­pí­té­sét.

7. Amennyi­ben Ma­gyaror­szág ré­szé­ről szük­sé­ges­sé vál­ná­nak bi­zo­nyos ka­to­nai rend­sza­bá­lyok, ak­kor Hi­mer tá­bor­nok út­ján a Ve­zér­kar Fő­nö­két ar­ra kü­lön fog­ja kér­ni.”

A tár­gya­lá­sok­ról ké­szí­tett fel­jegy­zés ar­ra utalt, hogy a né­met ka­to­nai – s fel­te­he­tően po­li­ti­kai – ve­ze­tés nem szá­molt tény­le­ges ma­gyar rész­vé­tel­lel a vár­ha­tó né­met–szov­jet fegy­ve­res konf­lik­tus­ban.

A Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ke 2. osz­tá­lya (hír­szer­zés és kém­el­há­rí­tás) fo­lya­ma­to­san fi­gyel­te és ele­mez­te a né­met–szov­jet kap­cso­la­tok­ról beér­ke­ző in­for­má­ció­kat. Egy 1941. jú­nius 21-én kel­te­zett anyag sze­rint a né­met–szov­jet hely­zet „tisz­tá­zá­sa” leg­ké­sőbb negy­ven­nyolc órán be­lül vár­ha­tó, és a Szov­jetunió ál­tal Ma­gyaror­szág­gal szem­ben meg­teen­dő lé­pé­sek­ről a kö­vet­ke­zők ol­vas­ha­tóak: „Va­ló­szí­nű­nek lát­szik, hogy a Szov­jet Ma­gyaror­szág­gal szem­ben ép­pen úgy fog el­jár­ni a há­bo­rú ki­tö­ré­se ese­tén, mint a töb­bi kör­nye­ző or­szá­gok­kal szem­ben, te­hát lé­gi és eset­leg föl­di tá­ma­dás vár­ha­tó.”

Az 1941. jú­nius 22-én 3 óra 15 perc­kor a Szov­jetunió el­len megin­dí­tott né­met tá­ma­dást kö­ve­tően a bi­ro­dal­mi kül­ügy­mi­nisz­ter, Jo­a­chim von Rib­bent­rop tá­jé­koz­tat­ta a ber­li­ni ma­gyar kö­ve­tet, Sztó­jay Dö­mét, Hit­ler pe­dig le­vél­ben ér­te­sí­tet­te Hor­thy Mik­lós kor­mány­zót. Hit­ler le­ve­lét 1941. jú­nius 22-én 10 óra 30 perc­kor ad­ta át Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó­nak a bu­da­pes­ti né­met kö­vet, Ot­to von Erd­manns­dorf.

A Part­rid­ge-­je­len­té­sek

A Kas­sát ért lé­gi­tá­ma­dást kö­ve­tően a Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ke 2. osz­tá­lyá­nak ún. „at­ta­sé­cso­port­ja” a Ma­gyaror­szág­ra akk­re­di­tált ka­to­nai at­ta­sé­kat 1941. jú­lius 1-jén Kas­sá­ra utaz­tat­ta, hogy a hely­szí­nen mu­tas­sák be ne­kik a jú­nius 26-i lé­gi­tá­ma­dás kö­vet­kez­mé­nyeit. Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok bu­da­pes­ti kö­vet­sé­gé­nek ka­to­nai at­ta­sé­ja, Ri­chard C. Part­rid­ge őr­nagy 1941. jú­lius 5-i je­len­té­sé­ben a Kas­sán ta­pasz­tal­tak­ról töb­bek kö­zött a kö­vet­ke­ző­ket ír­ta: 

[…] a Kas­sa és Ra­hó el­le­ni tá­ma­dá­sok szol­gál­tak an­nak a jú­nius 27-i nyi­lat­ko­zat­nak az in­do­ka­ként, ame­lyik megál­la­pí­tot­ta, hogy Ma­gyaror­szág és Oroszor­szág kö­zött ha­di­ál­la­pot áll fenn. Azóta há­rom­szor je­len­tet­tek orosz gé­pe­ket Ma­gyaror­szág fe­lett, és je­len­tet­ték, hogy hár­mat le­lőt­tek Csap (39˚ 50’ – 43˚  30’) fe­lett jú­nius 29-én. Nincs ha­tá­ro­zott bi­zo­nyí­ték ar­ra, hogy a jú­nius 26-i tá­ma­dást orosz gé­pek haj­tot­ták vol­na vég­re, bár ez len­ne a ter­mé­sze­tes és lo­gi­kus fel­te­vés. Ki­fe­je­zést nyert az a fel­te­vés, ame­lyet né­há­nyan hisz­nek, hogy ezt a tá­ma­dást má­sok kö­vet­ték el azért, hogy Ma­gyaror­szá­got Oroszor­szág el­le­ni há­bo­rú­ba kény­sze­rít­sék. Nem tu­dok ez­zel a fel­te­vés­sel kap­cso­lat­ban egyé­ni vé­le­ményt nyil­vá­ní­ta­ni, csak azt, hogy le­het­sé­ges, de ré­szem­ről nem tar­tom va­ló­szí­nű­nek.” 

For­rás: Or­may Jó­zsef: A Part­rid­ge-­je­len­té­sek. Had­tör­té­nel­mi Köz­le­mé­nyek, 1991. 2. szám, 116. old.

A ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tés gyor­san lé­pett. A kor­mány – ál­lam­fői jó­vá­ha­gyás­sal – 1941. jú­nius 23-án meg­sza­kí­tot­ta a dip­lo­má­ciai kap­cso­la­to­kat a Szov­jetunió­val, és Mo­lo­tov szov­jet kül­ügy­mi­nisz­ter ér­dek­lő­dé­sé­re – mi Ma­gyaror­szág ál­lás­pont­ja a ki­rob­bant há­bo­rú kap­csán? – ér­dem­ben nem rea­gált.

A né­met ka­to­nai ve­ze­tés ugyanak­kor öröm­mel vet­te vol­na, ha Ma­gyaror­szág ön­ként aján­lott vol­na fel ka­to­nai erőt a né­me­tek­nek, de kér­ni ők sem akar­tak. Ber­lin­ben úgy vél­ték, hogy a ma­gya­rokhoz meg­fo­gal­ma­zott bár­mely ké­rés azon­nal ma­gyar el­len­té­te­le­zé­si igénnyel pá­ro­sul.

Bu­da­pes­ten eköz­ben mindössze annyi tör­tént, hogy né­met–ma­gyar ka­to­nai tár­gya­lá­sok kez­dőd­tek egy né­pi né­me­tek­ből ál­ló ön­kén­tes egy­ség felál­lí­tá­sá­ról, amely részt ve­het­ne a ke­le­ti had­já­rat­ban.

A ma­gyar Or­szág­gyű­lés Fel­ső­há­zá­nak 1941. jú­lius 4-i ülé­sén el­nök­lő gróf Szé­che­nyi Ber­ta­lan be­je­len­té­se:

„Tisz­telt Fel­ső­ház! A szov­jet­orosz rész­ről ma­gyar te­rü­let el­len in­té­zett, ma­gyar éle­tek­ben és va­gyo­nok­ban sú­lyos ká­ro­kat oko­zó mi­nő­sít­he­tet­len lé­gi­tá­ma­dá­sok kö­vet­kez­ménye-kép­pen, ha­zánk ha­di­ál­la­pot­ba ke­rült a Szov­jetunió­val, és az el­len­sé­ges­ke­dé­sek meg­kez­dőd­tek. Ezek­ben a tör­té­nel­mi órák­ban a ma­gyar hon­véd­ség a Kár­pá­tok­tól ke­let­re nyo­mul elő­re, hogy a so­ha nem lá­tott ha­tal­mas fel­ké­szült­sé­gű, nagy­sze­rű né­met véderő­vel együtt Eu­ró­pa bé­ké­je és kul­tú­rá­ja, va­la­mint ha­zánk biz­ton­sá­ga ér­de­ké­ben tel­je­sít­se kö­te­les­sé­gét. Le­gyen a Min­den­ha­tó bő­sé­ges ál­dá­sa hős ka­to­náink vál­lal­ko­zá­sán, hogy a reá­juk há­ru­ló nagy felada­to­kat si­ke­re­sen megold­has­sák. (He­lyes­lés.)”

For­rás: Az 1939. jú­nius 10-re össze­hí­vott Or­szág­gyű­lés Fel­ső­há­zá­nak nap­ló­ja. II. kö­tet, 235. ol­dal. Bp., 1942.

Hadba lépés mint vissza­csa­pás

A tár­gya­lá­sok még be sem fe­je­ződ­tek, ami­kor megér­ke­zett a hír Bu­da­pest­re, hogy Kas­sa vá­ro­sát 1941. jú­nius 26-án 13 óra után né­hány perc­cel há­rom re­pü­lő­gép bom­báz­ta, ame­lyek azo­no­sí­tá­sa nem volt egyér­tel­mű, de a je­len­té­ste­vők sze­rint fel­te­he­tő­leg szov­jet gé­pek vol­tak. (A bom­ba­re­pe­szek és a fel nem rob­bant bom­ba ké­sőb­bi vizs­gá­la­ta ezt a fel­te­vést tá­masz­tot­ta alá.)

Ugyanazon a na­pon 12 óra 40 perc­kor a Kő­rös­me­ző és Bu­da­pest kö­zött köz­le­ke­dő gyors­vo­na­tot is re­pü­lő­tá­ma­dás ér­te Ra­hó és Ti­sza­bor­kút kö­ze­lé­ben. A tá­ma­dó gé­pe­ket szov­jet­ként azo­no­sí­tot­ták, mi­vel jól lát­ha­tóak vol­tak a fel­ség­je­lek. En­nek a tá­ma­dás­nak két – más for­rá­sok sze­rint há­rom – ha­lá­los ál­do­za­ta, há­rom sú­lyos és hat  könnyebb se­be­sült­je volt.

A tá­ma­dá­sok hí­ré­vel a hon­vé­del­mi mi­nisz­ter – Bar­tha Ká­roly szol­gá­la­ton kí­vü­li tá­bor­szer­nagy – és a Hon­véd Ve­zér­kar fő­nö­ke, Werth Hen­rik gya­log­sá­gi tá­bor­nok azon­nal fel­ke­res­te az ál­lam­főt, és tá­jé­koz­tat­ta őt a tá­ma­dás­ról. Bár­dos­sy Lász­ló mi­nisz­ter­el­nök pe­dig – aki a két ka­to­na után ér­ke­zett Hor­thy Mik­lós­hoz – azon­nal rend­kí­vü­li mi­nisz­ter­ta­ná­csot hí­vott egy­be. 

A dél­után 15 óra­kor meg­tar­tott mi­nisz­ter­ta­ná­csi ülé­sen – amely­nek ere­de­ti jegy­ző­köny­ve nem is­me­re­tes, a ren­del­ke­zés­re ál­ló két „va­riáns” ugyan­is bi­zo­nyít­ha­tóan nem az adott ülést kö­ve­tő na­pon ké­szült – a je­len lé­vő mi­nisz­te­rek összes­sé­gé­ben a „vissza­csa­pás” mel­lett fog­lal­tak ál­lást.

Ezen ál­lás­fog­la­lás­hoz az ala­pot az ál­lam­fői dön­tés ad­hat­ta meg, amely­re Bár­dos­sy Lász­ló­nak a Bu­da­pes­ti Nép­bí­ró­sá­gon el­mon­dott be­szé­dé­ből kö­vet­kez­tet­he­tünk. „A tá­ma­dás [már­mint Kas­sa és a gyors­vo­nat el­len – Sz. S.] ép­pen a legér­zé­ke­nyebb pont­ján érin­tet­te az ál­lam­fő, a ma­gyar had­ve­ze­tő­ség és a tisz­ti­kar lel­ki al­ka­tát, szá­muk­ra egy­for­mán a ka­to­nai be­csü­let és bá­tor­ság kér­dé­sé­vé vált, hogy az is­mé­telt pro­vo­ká­lat­lan tá­ma­dás után Ma­gyaror­szág se ma­rad­jon to­vább tét­len. A had­ve­ze­tő­ség ki­fe­je­zés­re jut­tat­ta, hogy el­vi­sel­he­tet­len szé­gyen­nek tar­ta­ná, ha Ma­gyaror­szág még most sem vál­lal­na részt a há­bo­rú­ban, ugyanezt je­len­tet­te ki ka­te­go­ri­kus for­má­ban a kor­mány­zó.”

Az ál­lam­fő ezen ki­je­len­té­sé­hez meg­volt az al­kot­má­nyos alap is. Az 1920. évi XVII. tör­vény­cikk – amely az 1920. évi I. tör­vény­cik­ket egé­szí­tet­te ki – ugyanis ki­mond­ta: „Köz­vet­len fe­nye­ge­tő ve­szély ese­té­ben a kor­mány­zó a ma­gyar össz­mi­nisz­té­rium fe­le­lős­sé­ge és a nem­zet­gyű­lés ké­se­de­lem nél­kül ki­ké­ren­dő utó­la­gos hoz­zá­já­ru­lá­sa mel­lett a had­se­reg­nek az or­szág ha­tá­rain kí­vül al­kal­ma­zá­sát el­ren­del­he­ti.”

A mi­nisz­ter­ta­ná­csi ülés gya­kor­la­ti­lag ezt a kor­mány­zói dön­tést „szen­te­sí­tet­te”. Nem volt olyan po­li­ti­kus, aki az ál­lam­fő dön­té­sét két­ség­be von­ta vagy til­ta­ko­zott vol­na el­le­ne. Bár­dos­sy Lász­ló a dön­tést – amely Ma­gyaror­szág és a Szov­jetunió kö­zött a ha­di­ál­la­pot beáll­tát tar­tal­maz­ta – 1941. jú­nius 27-én je­len­tet­te be az or­szág­gyű­lés kép­vi­se­lő­há­zá­ban, amit lel­kes él­jen­zés fo­ga­dott. 

Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó pe­dig a kö­vet­ke­ző na­pon, 1941. jú­nius 28-án Adolf Hit­ler­hez írott le­ve­lé­ben így fo­gal­ma­zott: „A szo­li­da­ri­tás szel­le­mé­ben kor­má­nyom a né­met–orosz há­bo­rú kez­de­te után azon­nal meg­sza­kí­tot­ta a dip­lo­má­ciai kap­cso­la­to­kat a szov­jet-o­rosz kor­mánnyal, és ami­kor a szov­jet-o­rosz lé­gie­rő ma­gyar te­rü­le­ten is­mé­tel­ten kép­mu­ta­tó bom­ba­tá­ma­dá­so­kat haj­tott vég­re, ki­nyil­vá­nít­tat­tam a ha­di­ál­la­pot beáll­tát Oroszor­szág­gal.” Az ál­lam­fő le­ve­le egyér­tel­mű­vé te­szi, hogy a dön­tést ő hoz­ta meg, és ah­hoz az al­kot­má­nyos té­nye­zők – a kor­mány és az or­szág­gyű­lés – a hoz­zá­já­ru­lá­su­kat megad­ták. 

A Kép­vi­se­lő­ház­ban tett mi­nisz­ter­el­nö­ki be­je­len­tés­sel egy idő­ben, il­let­ve azt né­mi­leg megelőz­ve a ma­gyar ki­rá­lyi Hon­véd Lé­gi Erő gé­pei már szov­jet te­rü­le­tet bom­báz­tak, és meg­kez­dő­dött a Kár­pát-cso­port­nak ne­ve­zett ma­gyar ka­to­nai erő szer­ve­zé­se. A Kár­pát-cso­port 1941. jú­nius 28-án megin­dí­tot­ta tá­ma­dá­sát a Szov­jetunió el­len, s ez­zel a lé­pés­sel Ma­gyaror­szág a Szov­jetunió el­le­ni – gya­kor­la­ti­lag még ugyan­azon év­ben vi­lág­mé­re­tű­vé szélesedő – há­bo­rú ré­sze­sé­vé vált.

103 cikk ezzel a kulcsszóval