rubicon

Ki volt Talleyrand?

5 perc olvasás

Mi­lyen em­ber volt Na­pó­leon hí­res kül­ügy­mi­nisz­te­re? Minden po­li­ti­kai rend­szert ki­szol­gá­ló, elv­te­len kö­pö­nyeg­for­ga­tó? Az utób­bi évek­ben egy­re több tör­té­nész haj­lik ar­ra, hogy in­kább nagy for­má­tu­mú, ön­ál­lóan gon­dol­kozó, te­het­sé­ges ál­lam­fér­fi­nak te­kint­se őt.

Charles-Mau­ri­ce de Tal­le­y­rand-­Pé­ri­gord (Pá­rizs, 1754. feb­ruár 2. – Pá­rizs, 1838. má­jus 17.) ősei csak a 14. szá­zad­ban ke­rül­tek be a fran­cia ne­mes­ség so­rai­ba, ő azon­ban őszin­tén meg volt győ­ződ­ve ró­la, hogy az egyik leg­ré­geb­bi és leg­te­kin­té­lye­sebb ne­me­si csa­lád, a Périgord gró­fi di­nasz­tia egye­nes ági le­szár­ma­zott­ja. Don­ga­láb­bal szü­le­tett, e rend­el­le­nes­ség apai ágon örök­lő­dött a csa­lád­já­ban. El­sor­vadt jobb lá­bán egész éle­té­ben spe­ciá­lis ci­pőt kel­lett vi­sel­nie, me­lyet fém­rúd­dal és szíj­jal rög­zí­tett a láb­szá­rá­hoz. 

Ala­pos ta­nul­má­nyai­nak – va­la­mint

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.