rubicon

Ki írja alá a trianoni békét?

15 perc olvasás

A tria­no­ni bé­ke­dik­tá­tum ma­gyar aláírói­nak ki­je­lö­lé­se kö­rül több mint ki­lenc­ven év táv­la­tá­ból is szi­lár­dan tart­ja ma­gát szá­mos tév­hit és a va­ló­sá­got tel­jes­ség­gel nél­kü­lö­ző mí­tosz. 

Ilyen pél­dául az az új­ra meg új­ra fel­buk­ka­nó té­ve­dés, amely sze­rint az aláírók sze­mé­lyé­ről a mi­nisz­te­rek kö­zöt­ti sors­hú­zás­sal dön­töt­tek, va­la­mint az a min­den ala­pot nél­kü­lö­ző vád, mely sze­rint az érin­tet­tek va­la­mi­lyen anya­gi el­len­szol­gál­ta­tás fe­jé­ben ön­ként vál­lal­ták a felada­tot – vagy ép­pen el­len­ke­ző­leg: bün­te­tés­ből rót­ták ki rá­juk a po­li­ti­kai pá­lya­fu­tá­su­kat de­rék­ba tö­rő meg­bí­za­tást. 

A va­ló­ság ez­zel szem­ben az, hogy a tria­no­ni szer­ző­dést aláíró Be­nárd Ágost mun­ka­ügyi és nép­jó­lé­ti mi­nisz­ter, va­la­mint Dras­che-­Lá­zár Alf­réd rend­kí­vü­li kö­vet és meg­ha­tal­ma­zott mi­nisz­ter fe­le­lős­ség­tel­jes em­be­rek vol­tak, akik jog­gal te­kint­he­tők az adott tör­té­nel­mi hely­zet ál­do­za­tai­nak.  

 

Aláír­ni

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.