rubicon

Kettős függésben

Az Erdélyi Fejedelemség állama
22 perc olvasás

Az Er­dé­lyi Fe­je­de­lem­ség a kö­zép­ko­ri Ma­gyar Ki­rály­ság ket­té­sza­ka­dá­sát, majd Bu­da eles­tét kö­ve­tően, 1542-ben in­dult el a külön­ál­ló ál­lam­má vá­lás út­ján. A kiala­ku­lás fo­lya­ma­ta mintegy há­rom év­ti­ze­det vett igény­be. Er­dély­nek a két nagy­ha­ta­lom kö­zé szo­rít­va – ahogy Bá­tho­ry Ist­ván mond­ta, azok „sark­pont­já­ban” el­he­lyez­ked­ve – kel­lett a ma­ga sa­já­tos tör­té­nel­mi út­ját be­fut­nia, egé­szen 1690. évi meg­szün­te­té­séig. Mi­köz­ben az er­dé­lyi ál­lam az Osz­mán Bi­ro­da­lom füg­gé­sé­ben, an­nak va­zal­lu­sa­ként lé­te­zett, ko­moly és szo­ros kap­cso­la­tok fűz­ték a min­den­ko­ri Ma­gyar Ki­rály­ság­hoz, még ak­kor is, ha a bo­nyo­lult po­li­ti­kai ér­de­kek miatt az el­sza­kadt or­szág­ré­szek oly­kor el­len­sé­ges in­du­la­tok­kal fe­szül­tek egy­más­nak.

A Ma­ros­vá­sár­he­lyen 1542 ja­nuár­já­ban össze­gyűlt er­dé­lyi ren­dek előtt Frá­ter György egy szul­tá­ni pa­rancs­le­ve­let ol­va­sott fel, amely va­ló­já­ban nem

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.