rubicon

Két elvesztegetett évtized

1664–1683
21 perc olvasás

Amikor gróf Ra­i­mon­do Mon­te­cuc­co­li tá­bor­nagy, a Ha­dita­nács el­nö­ke ve­zény­le­té­vel a né­mi szö­vet­sé­ges erők­kel is kiegé­szí­tett csá­szá­ri ár­má­dia 1664. au­gusz­tus 1-jén Szent­gott­hárd­nál meg­alá­zó ve­re­sé­get mért a két­sze­res túl­erő­ben levő tö­rö­kök­re, nem­csak az érin­tett ma­gya­rok, az ér­dek­lő­dő kül­föl­diek is úgy érez­ték: el­jött a rég várt pil­la­nat arra, hogy a tö­rö­kö­ket, ha nem is az egész Ma­gyar Ki­rály­ság­ból, de leg­alább a meg­szállt te­rü­let je­len­tős ré­szé­ről ki­sö­pörjék. Erre azonban még két évtizedet várni kellett.

El­kép­zel­het­jük a köz­vé­le­mény meg­­bot­rán­ko­zá­sát, ami­kor ki­de­rült, hogy Mon­te­cuc­co­li nem tá­mad­ja a Szentgotthárdnál meg­vert ha­da­kat, a császár pe­dig sür­gő­sen bé­ke­tár­gya­lá­so­kat kezd a nagy­ve­zír­rel. A fő­ve­zér az­zal in­do­kol­ta passzi­vi­tá­sát, majd meg­hát­rá­lá­sát, hogy a tö­rö­kök még min­dig túl­erő­ben van­nak, ám min­den­ki tud­ta: egé­szen más­ról van szó. A csá­szá­ri udvar nem is na­gyon tit­kol­ta, hogy min­denáron, a le­he­tő leg­ha­ma­rabb le akar­ja zár­ni a ke­le­ti fron­ton tá­madt konf­lik­tust, amely­be egy esz­ten­dő­vel ko­ráb­ban

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.