rubicon

Késő ókori anekdoták az első római császárról

1 perc olvasás

Az 5. szá­zad ele­jén élő­ Ma­cro­bi­us Sa­tur­na­lia cí­mű mun­ká­ja az ősi ró­mai Sa­tur­nus ün­nep­re össze­gyűlő, anek­do­tá­zó és la­ko­má­zó késő óko­ri pogány arisz­tok­rá­ciá­ról szól. A ré­gi ko­rok men­de­mon­dái­nak felidé­zé­se köz­ben előke­rül Au­gus­tus császár alak­ja is, akiről több tör­té­ne­tet is el­me­sél­nek a mű sze­replői. A II. könyv 4. fe­je­ze­té­nek cí­me: Au­gus­tus el­més mon­dá­sai, s a császár eszes­sé­gét és – az ugyan­csak késő óko­ri Epi­to­me de Ca­e­sa­ri­bus ál­tal is tár­gyalt – ki­tű­nő­ szó­no­ki ké­pes­sé­gét em­le­ge­tik fel ben­ne az anek­do­tá­zók. 

Tör­tént egy­szer, hogy egy tiszt­sé­géből el­moz­dí­tott lo­vas­sá­gi pa­rancs­nok Au­gus­tus elé lé­pett és tőle ra­vasz mó­don, ezek­kel a sza­vak­kal kért pénz­ju­tal­mat: „Nem a ha­szon ked­véért ké­rem, hogy add ne­kem ezt a pénzt, ha­nem azért, hogy az le­gyen a lát­szat: úgy hagy­tam ott tiszt­sé­ge­met, hogy dön­té­sed alap­ján

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.