rubicon

Keserű sors magyarnak lenni

5 perc olvasás

Hegedüs Ló­ránt a ma­gyar bé­ke­de­le­gá­ció­ban pén­zü­gyi szak­ér­tő­ként volt je­len két rö­vid, 10-12 na­pos ki­kül­de­tés ere­jéig. Itt idé­zett rö­vid írá­sai­ban egyé­ni­sé­gé­nek jel­leg­ze­tes vo­ná­sai vil­lan­nak fel: a pén­zü­gyi szak­em­ber hű­vös tárgy­sze­rű­sé­ge, szel­le­mes és gu­nyo­ros stí­lu­sa pá­ro­sul ben­nük a szé­pi­ro­dal­mi am­bí­ció­kat is táp­lá­ló – szín­da­ra­bot, re­gényt is jegy­ző – író ér­zel­mes­sé­gé­vel és ér­zel­me­ket moz­gó­sí­tó, ha­tás­kel­tő szán­dé­ká­val.

Pá­risz­ba jöt­tünk

Pá­rizs­ba jöt­tünk. Utun­kat ne iri­gyel­je sen­ki sem. Reánk itt vár­nak; reánk itt az ezer­éves ma­gyar kál­vá­riá­nak új stá­ciói vár­nak. Pá­rizs­ba jöt­tünk szen­ved­ni azo­kért, kik ott­hon ma­rad­tak ér­tünk.

Nem va­gyok könnyen meg­rí­kat­ha­tó em­ber. A há­bo­rú­ban sok ke­se­rű­ség ért, a kom­mu­niz­mus na­gyon meg­kín­zott, de mindez le­sza­ladt ideg­ze­tem­ről, mint a ka­csa há­tá­ról a víz. Fog­lal­ko­zá­som se szen­ti­men­tá­lis: szám és csu­pa szám. […] És a sok szám kö­zött mégis meg­ren­dül­ve ál­lok itt a pest–pá­ri­zsi út után. Em­ber ezt el nem fe­lejt­he­ti. Vé­gig a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.