rubicon

Képviselőházi pártok a dualizmus kori Magyarországon

15 perc olvasás
A dua­liz­mus ko­ri Ma­gyaror­szá­gon alapvetően a Monarchia közjogi szerkezetéhez való viszony volt a politikaipárt­-képzés alapja. A századfordulón már megjelentek a modern tömegpártok előfutárai, ezek azonban már csak a választójogosultak csekély aránya (az össznépesség hét százaléka) miatt sem juthattak komoly képviselethez a parlamentben. Az első világháború végén már legalább két évtizedes, de eredménytelen harcot vívtak a választójog kiterjesztéséért a parasztságot képviselő kisgazda szer­veződések, a munkásság politikai céljait megfogalmazó szociáldemokraták, a politikai katolicizmust megjelenítő néppártiak és a (fő)városi liberálisokat összefogó pártok is.

Ma­gyaror­szá­gon a kiegye­zés lét­re­ho­zá­sá­nak ide­jé­ben ala­kul­tak meg az el­ső par­la­men­ti, kép­vi­se­lő­há­zi pár­tok. Két­ség­te­len, hogy ép­pen az ural­ko­dó­val va­ló al­ku­do­zá­sok fo­lya­ma­tá­ban töb­ben úgy vél­ték, si­ke­re­sebb le­het az al­ku­fo­lya­mat, ha a po­li­ti­ku­sok egy­sé­ge va­la­mi­fé­le nem­ze­ti egy­sé­get tük­röz­ve de­monst­rá­ló­dik, ezért 1865 vé­gén kí­sér­le­tet tet­tek egy ál­lás­pont­kü­lönb­sé­ge­ket el­fe­dő füg­get­len kép­vi­se­lői ka­szi­nó lét­re­ho­zá­sá­ra. A „pár­to­so­dást” még­sem le­he­tett megaka­dá­lyoz­ni, a kü­lön­bö­ző ál­lás­pon­tú

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.