rubicon

Karthágó és a só

Közkeletű tévhitek Róma történetében
13 perc olvasás

Ti­tus Li­vius, a hí­res ró­mai tör­té­net­író be­szé­li el Ro­mu­lus és Re­mus tör­té­ne­tét, ho­gyan tet­ték ki őket, és szop­tat­ta meg az ik­re­ket egy farkas. Li­vius azon­ban nem ad hi­telt a ha­gyo­mány­nak, és úgy vé­li, a fiú­kat meg­ta­lá­ló pász­tor fe­le­sé­ge szop­tat­ta meg a gye­re­ke­ket. Az asszony meg­le­he­tő­sen ki­csa­pon­gó ter­mé­sze­tű volt, ezért ne­vez­ték Lu­pá­nak, ami far­kas­szu­kát je­lent. Amió­ta lé­te­zik tör­té­net­írás, azóta ke­let­kez­nek a tör­té­nel­mi mí­to­szok, fél­reér­té­sek, alap­ta­lan hí­resz­te­lé­sek. És a tör­té­net­írók meg­pró­bál­nak ezek­kel le­szá­mol­ni – vi­szony­lag ke­vés si­ker­rel.

Besózták-e Karthágó földjét?

1960-ban je­lent meg a ki­vá­ló brit tör­té­nész, Bri­an Her­bert War­ming­ton Kar­thá­gó cí­mű, ké­sőbb ma­gyar­ra is le­for­dí­tott köny­ve, amely­ben a kö­vet­ke­ző so­ro­kat ol­vas­hat­juk: „Vé­gül a föld szí­né­vel tet­tek egyen­lő­vé

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.