rubicon

Karl zu Schwarzenberg, a lipcsei csata hőse

5 perc olvasás

A kö­zel­múlt­ban a csehor­szá­gi el­nök­vá­lasz­tás kap­csán Ka­rel Schwarzenberg sze­mé­lyé­ben a nem­zet­kö­zi fi­gye­lem egy olyan cseh po­li­ti­kus­ra irá­nyult, aki­nek csa­lá­di múlt­ja több szá­lon kö­tő­dik a magyar tör­té­ne­lem­hez is. 

Adolf von Schwarzenberg a tizen­öt éves há­bo­rú­ban a Győrt a tö­rö­kök­től for­té­lyos mó­don vissza­fog­la­ló ha­dak ve­zé­re volt. Ez a si­ker ala­poz­ta meg a Schwarzenberg csa­lád felemel­ke­dé­sét a bi­ro­dal­mi arisz­tok­rá­ciá­ba. 

Karl Phil­ipp zu Schwarzenberg a lip­csei csa­tá­ban volt a Na­pó­leon fe­lett győ­zel­met ara­tó s ma­gyar kon­tin­gen­se­ket is fog­lal­koz­ta­tó szö­vet­sé­ges had­erő fő­ve­zé­re. 

Ke­vés­bé feleme­lő Fe­lix zu Schwarzenberg sze­re­pe a ma­gyar tör­té­ne­lem­ben: az 1848–49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ide­jén – és után – ő volt a csá­szá­ri ad­mi­niszt­rá­ció élén ál­ló mi­nisz­ter­el­nök és kül­ügy­mi­nisz­ter, aki nem­csak a sza­bad­ság­harc le­ve­ré­sé­ben, de utá­na a ma­gyar al­kot­má­nyos­ság fel­szá­mo­lá­sá­ban is meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szott. 

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.