rubicon

Kádár Kata megégetése

„Böjtelői colosvári spektákulum” 1734-ben
10 perc olvasás

A boszorkányság és a mágiával kapcsolatos tevékenységek megítélése a 16–18. században elsősorban bűnüldözési, jobb esetben erkölcsi probléma volt. A boszorkányságról való beszédnek – rontáselbeszélésnek, boszorkányságvádnak – ebben az időszakban valódi tétje volt, hiszen a boszorkányságot a gyilkossággal rokonították, így a bűnben elmarasztaltak a legsúlyosabb büntetésre számíthattak. Az alábbi írásban a Kolozsvár város törvényszékén elítélt szász vén­asszony, Kádár Kata kínszenvedésének 18. századi spektákulumát/látványosságát ismerhetjük meg.

A közönség

Ko­lozs­vár fő- és ki­rály­bí­rá­ja 1734. feb­ruár 3-i íté­le­té­nek hí­re futótűz­ként ter­jedt el a vá­ros tár­sa­dal­mi érint­ke­zé­sei­nek gó­cai­ban: a pia­ci sze­re­ken, a korcs­ma­há­zak­ban, a mal­mok­ban, a sü­tö­dék­ben, a für­dő­ben. Az em­be­rek egy­más­nak ad­ták to­vább: bo­szor­kányt éget­nek a vá­ros­fa­la­kon túl. A feb­ruá­ri fagy­ban a kon­ku­ren­cia szül­te per­pat­va­ro­kat hát­tér­be szo­rít­va er­ről te­re­fe­rél­tek egy­más közt és be­szél­tek vá­sár­lóik­kal a hi­deg­ben to­por­gó vagy a lá­bu­kat pa­rázs fe­lett me­le­gí­tő ko­fák, a ke­nyér-, ka­lács-, po­gá­csa- és pe­cse­nye­sü­tő asszo­nyok, ezt tár­gyal­ták a korcs­mák­ban ita­lo­zók, a für­dők gő­zé­ben ülők és a sü­tő­há­zak­ban meg­for­du­ló asszo­nyok. Ez

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta