rubicon

Justice for Hungary

Az első magyar óceánrepülés
14 perc olvasás

Ami­kor Charles Au­gus­tus Lindbergh, a hu­szon­öt éves ame­ri­kai pos­ta­pi­ló­ta 1927. má­jus 21-én es­te 10 óra 22 perc­kor – miu­tán át­re­pül­te az At­lan­ti-ó­ceánt – si­ke­re­sen lan­dolt a pá­ri­zsi Le Bo­ur­get rep­té­ren, új kor­szak kez­dő­dött az avia­ti­ka tör­té­ne­té­ben.

Ma­ga az óceán át­re­pü­lé­se tu­laj­don­kép­pen nem volt új­don­ság; Lindbergh előtt már több mint szá­zan meg­tet­ték ezt. 1919 má­ju­sá­ban az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet Cur­tiss-­fé­le NC–4 két­fe­de­lű hid­ro­plán­ja Al­bert Re­ad ka­pi­tánnyal és öt­fős le­gény­ség­gel a fe­dél­ze­tén egy köz­tes le­szál­lás­sal 11 nap (26 óra tisz­ta re­pü­lé­si idő) alatt re­pül­te át az At­lan­ti-ó­ceánt New­fo­und­land és Lissza­bon kö­zött. 1919 jú­niu­sá­ban két brit pi­ló­ta, John Al­cock és Ar­thur Brown alig több mint 16 óra alatt ju­tott el New­fo­und­land­ről Íror­szág­ba egy e cél­ra átala­kí­tott Vi­ckers Vi­my két­fe­de­lű bom­bá­zó­gép­pel. A kö­vet­ke­ző évek­ben az­tán egy­mást kö­vet­ték a si­ke­res – és si­ker­te­len – kí­sér­le­tek. 1924 ok­tó­be­ré­ben egy Zep­pe­lin is át­re­pül­te az óceánt, mi­dőn Hu­go Ecke­ner, a gyár igaz­ga­tó­ja sa­ját ke­zű­leg szál­lí­tot­ta a há­bo­rús jó­vá­té­tel fe­jé­ben épí­tett LZ–126-ot Fried­rich­sha­fen­ből az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet New Jer­se­y­-i bá­zi­sá­ra.

Lindbergh pro­duk­ció­ját az tet­te egye­dül­ál­ló­vá, hogy ő volt az el­ső, aki társ nél­kül re­pül­te át az óceánt. Tel­je­sít­mé­nyé­vel egy­ben el­nyer­te azt a 25 ezer dol­lá­ros dí­jat is, ame­lyet Ra­y­mond Or­teig, a fran­cia szár­ma­zá­sú ame­ri­kai szál­lo­da­tu­laj­do­nos aján­lott fel an­nak, aki­nek elő­ször si­ke­rül le­szál­lás nél­kül meg­ten­nie a New York és Pá­rizs kö­zött tá­vol­sá­got – bár­mely irány­ban. A dí­jért fo­lyó ver­seny­fu­tás ha­tal­mas rek­lá­mot te­rem­tett az avia­ti­ká­nak mind­két nagy­vá­ros­ban, s ami­kor Lindbergh gé­pe, a Spi­rit of St. Louis a 33 és fél órás re­pü­lő­út vé­gén föl­det ért, a ké­sei óra el­le­né­re száz­ez­res kö­zön­ség tap­solt a rep­té­ren a „Ma­gá­nyos Sas” vak­me­rő tel­je­sít­mé­nyé­nek. 

Alig néhány év múlva magyar repülősöknek is sikerült a bravúr. Sőt, az Endresz György által vezetett és Magyar Sándor által navigált gép, a Justice for Hungary jutott addig legmélyebben a kontinens belsejébe.

Lindbergh

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.