rubicon

Jelöletlen tömegsírok

9 perc olvasás

1944 ok­tó­be­ré­ben a szov­jet had­se­reg Tito kom­mu­nis­ta par­ti­zán­jai­val együtt­mű­köd­ve vissza­fog­lal­ta a Vaj­da­ság nagy ré­szét. Ma­li­novsz­kij mar­sall csa­pa­tai ha­ma­ro­san át­tör­ték a 3. Ma­gyar Had­se­reg arc­vo­na­lát, és a 2. Uk­rán Front bal­szár­nya ok­tó­ber 8-ára már Sze­ge­det fe­nye­get­te. A szer­bek, akik a há­bo­rút ki­sebb­ség­be szo­rul­va él­ték át, egy győz­tes or­szág ka­to­nái­ként tér­het­tek vissza a ha­ta­lom­ba, a ma­gya­rok vi­szont is­mét ki­sebb­ség­be szo­rul­tak. A hely­bé­li dél­szláv la­kos­ság és a gyor­san vissza­té­rő ki­te­le­pí­tet­tek min­de­nért meg akar­tak fi­zet­ni, bosszú­vá­gyuk sok he­lyütt át­csa­pott vá­lo­ga­tás nél­kü­li öl­dök­lés­be, és ez sok ár­tat­lan ma­gyar éle­tét kö­ve­tel­te a Dél­vi­dé­ken.

Má­ra már evi­den­cia a tör­té­net­tu­do­mány szá­má­ra, hogy 1944 vé­gén, 1945 ele­jén az OZNA (Odel­jen­je za zašti­tu na­ro­da – Nép­vé­del­mi Osz­tály) egy­sé­gei, par­ti­zán­ala­ku­la­tok és né­hány hely­bé­li szerb nem­ze­ti­sé­gű polgár nép­ir­tást haj­tott

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.