rubicon

Jellem és viszonyok

Kortársak Teleki Pálról
18 perc olvasás

Te­le­ki Pál ha­lá­la után szá­mos bro­sú­ra, kü­lön­nyo­mat és ki­nyom­ta­tott be­széd je­lent meg Te­le­ki Pál, az em­ber cím­mel. 

Te­le­ki bi­zal­ma­sai, ta­nít­vá­nyai vagy ép­pen po­li­ti­kai el­len­fe­lei raj­zol­ták meg a cser­kész, a hí­vő, a ma­gyar­sá­gért ag­gó­dó po­li­ti­kus-ál­lam­fér­fi, a ta­nár és tu­dós alak­ját.

Ez a né­hány em­lék­irat­író ab­ban a sze­ren­csés hely­zet­ben volt, hogy meg­les­het­te az egyéb­ként rop­pant zár­kó­zott  és a ki­tá­rul­ko­zás­tól ódz­ko­dó po­li­ti­kus egy-egy fon­tos lel­ki rez­dü­lé­sét. Írá­saik fi­nom elem­zé­sek egy ja­va­részt ti­tok­ba bur­kolt lé­lek megér­té­sé­hez és megér­te­té­sé­hez, s raj­tuk ke­resz­tül fel­sej­le­nek a sok­szor túl­sá­go­san egy­ol­da­lúan áb­rá­zolt élet­út vi­szo­nyai és vá­lasz­tá­sai. 

A po­li­ti­kust és az em­bert moz­ga­tó sze­mé­lyes mo­tí­vu­mok­ról vaj­mi ke­ve­set tu­dunk. Te­le­ki Pál irat­ha­gya­té­ka a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.