rubicon

Janicsárok, szpáhik, akindzsik

Az oszmán-török hadszervezet, hadviselés
28 perc olvasás

Az oszmán-török hadsereg a 14–15. században félelmetes hírnévre tett szert. Az európai keresztények körében még a 16. század elején is az a vélemény uralkodott, hogy a törökök „vasból vannak”. Számtalan európai szerző ve­tette össze a szervezetlen keresztény hada­kozást a törökök tervszerű, nagy rendet tartó hadviselési módjával. Miután a sorsdöntő üt­közeteket valóban az oszmán seregek nyerték meg nyu­gaton és kele­ten egyaránt, a csodálat nem volt alaptalan. Az alábbi írás arra keres választ, hogy miben rejlett az Oszmán Biroda­lom hadi sikereinek titka.

Az osz­mán had­se­reg szá­mos szer­ve­ze­ti egy­ség­ből állt, de két fő tar­tó­pil­lé­ré­nek ma­guk az osz­má­nok is a tar­to­má­nyi lo­va­shad­se­re­get és az ud­va­ri zsol­dosala­ku­la­to­kat tar­tot­ták. Ez a két se­reg­rész nem­csak a hó­dí­tá­sok­hoz szük­sé­ges erőt ad­ta, ha­nem – egy­mást el­len­sú­lyoz­va – a szul­tá­ni ha­ta­lom és a bel­ső rend fenn­tar­tá­sá­hoz is meg­fe­le­lő esz­kö­zül szol­gált. 

A szpá­hik

Az el­ső két­szá­zöt­ven-­há­rom­száz év­ben a had­se­reg ge­rin­cét a tar­to­má­nyi szpá­hik al­kot­ták (a ko­ra­be­li osz­mán szem­lé­let egye­ne­sen a bi­ro­da­lom meg­te­rem­tő­jét lát­ta ben­nük). A szpá­hi min­de­nekelőtt könnyű­lo­vas, vértes har­cos volt, aki az ál­lam­tól ka­pott ja­va­da­lom (timár) fe­jé­ben tel­je­sí­tett ka­to­nai szol­gá­la­tot. Ugyanak­kor a meg­mű­vel­he­tő föl­dek hasz­ná­la­tá­nak és a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.