rubicon

II. Fülöp

Egy spanyol Habsburg
23 perc olvasás

II. Fü­löp (1556–1598) a vi­lág­tör­té­ne­lem leg­vi­ta­tot­tabb sze­mé­lyi­sé­gei kö­zé tar­to­zik. Vél­ték őt szür­ke és zár­kó­zott bürok­ra­tá­nak, des­po­tá­nak, vá­dol­ták ér­zé­ket­len­ség­gel, szél­ső­sé­ges val­lá­si in­to­le­ran­ciá­val, sőt fia, Don Carlos meg­gyil­ko­lá­sá­val. Ugyanak­kor ne­ve­zik Bölcs Fü­löp­nek is, hi­szen ural­ko­dá­sa ide­jén Spa­nyolor­szág hosszú idő­re a ke­resz­tény vi­lág legerő­sebb ha­tal­ma lett. Ural­ma alatt a Spa­nyol Bi­ro­da­lom gyar­ma­ti be­ren­dez­ke­dé­se el­mé­lyült és kon­szo­li­dá­ló­dott. II. Fü­löp – va­ló­já­ban az ő ne­vé­hez köt­he­tő a bi­ro­da­lom, amely­ben so­sem nyu­go­dott le a nap – ré­vén meg­szü­le­tett a vi­lág­tör­té­ne­lem el­ső glo­bá­lis bi­ro­dal­ma, amely egy­más­tól ezer ki­lo­mé­te­rek­re lé­vő kon­ti­nen­sek te­rü­le­teit fog­lal­ta ma­gá­ba.

Sze­mé­lyé­hez kap­cso­ló­dó, el­fo­gult­sá­gok­tól sem men­tes ér­ték­íté­le­tek (Fe­ke­te le­gen­da) már ural­ko­dá­sa ide­jén

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.