rubicon

Igazságszolgáltatás és/vagy jogszolgáltatás az Egyesült Államokban

14 perc olvasás

Az utób­bi idő­ben meg­nőtt az ér­dek­lő­dés az Egye­sült Ál­la­mok igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sa iránt. A mo­ti­vá­ciót nem „ki­zá­ró­lag” az el­mé­le­ti tu­dás­vágy, ha­nem a vi­lág­saj­tó­ban nagy te­ret ka­pott ese­tek je­len­tik. A 2001. szep­tem­ber 11-i tá­ma­dást kö­ve­tő ame­ri­kai glo­bá­lis há­bo­rú a ter­ro­ris­ták el­len szol­gál­tat­ta a 21. szá­zad­ban az el­ső olyan igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si di­lem­mát, amely fel­kel­tet­te a „hír­gyá­rak” ér­dek­lő­dé­sét. Az Egye­sült Ál­la­mok fegy­ve­res erői az el­fo­gott (fel­té­te­le­zett) ter­ro­ris­ták kö­zül töb­be­k az or­szág fenn­ha­tó­sá­ga alatt ál­ló, de an­nak jo­gi­lag nem egyen­ran­gú ré­szét al­ko­tó bör­tön­tá­bor­ba, a ku­bai Gu­an­ta­ná­mó­ba szál­lí­tot­tak, s kö­zü­lük nagy­já­ból más­fél száz em­bert még min­dig ott tar­ta­nak. A leg­főbb in­dok a fog­va­tar­tás­ra az, hogy az Egye­sült Ál­la­mok bár­me­lyik tag­ál­la­má­ban be­lát­ha­tó időn be­lül bí­ró­ság elé kel­lett vol­na ál­lí­ta­ni őket, és az al­kot­mány­nak meg­fe­le­lően nyílt tár­gya­lást tar­ta­ni. A má­sik megol­dás a „ren­des” ka­to­nai bí­ró­ság lett vol­na, de ak­kor ez imp­li­ci­te a ter­ro­ris­ták tör­vé­nyes had­vi­se­lő fél­ként tör­té­nő elis­me­ré­sét je­len­tet­te vol­na. A má­sik ügy sok­kal újabb ke­le­tű és más jel­le­gű. A Nem­zet­kö­zi Va­lu­ta­alap nagy ha­tal­mú – és még na­gyobb ter­mé­sze­tű – ve­ze­tő­jét, Do­mi­ni­que Strauss-­Kahnt a New York-i rend­őr­ség egy szo­ba­lány el­le­ni sze­xuá­lis erő­szak vád­já­val le­tar­tóz­tat­ta. A fran­cia saj­tó­ban csak DSK-ként aposzt­ro­fált Strauss-­Kahn ügye azért is ke­rült az ér­dek­lő­dés hom­lok­te­ré­be, mert min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint ő lett vol­na Ni­co­las Sar­ko­zy el­nök szo­cia­lis­ta pár­ti ki­hí­vó­ja 2012-ben. Így az ügy eu­ró­pai po­li­ti­kai di­men­ziót is ka­pott, és a fran­cia saj­tó – el­ső­sor­ban balol­da­li ré­sze – már összees­kü­vést em­le­get, va­la­mint az ame­ri­kai jo­gi gya­kor­lat egyes ele­meit bí­rál­ja lel­ke­sen.

Szö­vet­sé­gi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.