rubicon

Igaz Emberek a vészkorszakban Magyarországon

13 perc olvasás

1878-ban, a li­be­ra­liz­mus fény­ko­rá­ban, felállt a ma­gyar par­la­ment­ben a Sza­bad­el­vű Párt egyik kép­vi­se­lő­je, s azt a vész­ter­hes ki­je­len­tést tet­te, hogy miu­tán az arab és az osz­mán mu­zul­mán ele­met ki­szo­rí­tot­ták Eu­ró­pá­ból, a zsi­dó­ság az egye­dü­li ide­gen faj, mely ve­szé­lyez­te­ti a ke­resz­tény né­pe­ket, a ke­resz­tény ci­vi­li­zá­ciót a tér­ség­ben, fő­leg Ma­gyaror­szá­gon, ahol igen­csak el­sza­po­rod­tak, a gaz­da­nép ká­rá­ra és ve­szé­lyé­re. Istó­czy Győ­ző sze­rint a prob­lé­ma gyö­ke­res megol­dá­sául kí­nál­koz­na a zsi­dók át­te­le­pü­lé­se Pa­lesz­ti­ná­ba vagy ul­ti­ma ra­ti­ó­ként a tö­me­ges ki­vég­zés. Majd a kö­vet­ke­ző jós­la­tot tet­te: „A ben­ne­te­ket eléren­dő ka­taszt­ró­fa órái­ban hiá­ba fog­já­tok a vész­ha­ran­got húz­ni, az egész vi­lá­got se­gít­sé­gül hí­va, nem lesz egy hang mel­let­te­tek fel­szó­lal­ni, nem lesz egy kar, mely mel­let­te­tek felemel­ked­ni fog.” Ám ami­kor el­jött a ka­taszt­ró­fa órá­ja, a holocaust, mind Eu­ró­pá­ban, mind Istó­czy ha­zá­já­ban, Ma­gyaror­szá­gon is akad­tak em­be­rek, akik felemel­ték hang­ju­kat ésse­gí­tő, ol­tal­ma­zó kar­ju­kat a zsi­dó em­be­rek vé­del­mé­re. Mintegy 20400 fa vagy táb­lák­ba vé­sett név őr­zi em­lé­kü­ket a je­ru­zsá­le­mi Jad Va­shem In­té­zet kö­rü­li Igaz Em­be­rek Li­ge­té­ben. Van kö­zöt­tük al­bán pász­tor és gö­rög her­ceg­nő, né­met ka­to­na­tiszt és japán dip­lo­ma­ta, lengyel há­ziasszony és olasz püs­pök. Köz­tük 670 a ma­gyaror­szá­gi Igaz Em­be­re­ké.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.