rubicon

Ifjabb gróf Andrássy Gyula

Az arisztokrata politika alkonya
11 perc olvasás

If­jabb gróf And­rás­sy Gyu­la idő­sebb gróf And­rás­sy Gyu­la és gróf Ken­def­fy Ka­tin­ka ki­seb­bik fia­ként 1860. jú­nius 30-án szü­le­tett a Zemp­lén vár­me­gyei Te­re­be­sen (ma: Tre­bi­sov, Szlo­vá­kia). A ma­gyar arisz­tok­rá­cia egyik leg­pa­ti­ná­sabb csa­lád­já­nak gyer­me­ke­ként nyil­vá­nos is­ko­lá­ba so­ha­sem járt, év vé­gi vizs­gáit a pia­ris­ták­nál tet­te le. Szi­go­rú idő­beosz­tás­sal szé­les kö­rű mű­velt­sé­get kap­tak a gró­fi csa­lád gyer­me­kei. Ki­vá­ló ta­ná­rok se­gí­tet­tek eb­ben (pl. Con­cha Győ­ző, Bol­gár Mi­hály). A szo­ká­sos gyer­me­ki örö­mö­ket a vi­dé­ki bir­to­ko­kon el­töl­tött nya­rak je­len­tet­ték (Te­re­bes, Ti­sza­dob, Du­brin – Er­dély­ben). A fia­tal And­rás­sy jó ké­pes­sé­gű gyer­mek volt, szor­gal­ma­san ta­nult, de – majd egész éle­te so­rán is – meg­le­he­tő­sen ir­tó­zott a nyil­vá­nos sze­rep­lés­től. Az idő­sebb And­rás­sy szi­go­rú, de elis­mert te­kin­tély volt a csa­lád­ban, aki más ol­dal­ról gyer­me­keit igen ko­rán „be­ve­zet­te” a po­li­ti­ka bo­nyo­dal­mai­ba. A fia­tal And­rás­sy egyéb­ként egy li­be­rá­lis arisz­tok­ra­ta (csa­lá­di) klán tag­ja­ként lett po­li­ti­kus, és tár­sa­sá­gi kör­nye­ze­té­nek több­sé­gé­vel szem­ben val­lás­ta­lan, ateis­ta vi­lág­né­ze­tű volt. Egyes vé­le­mé­nyek sze­rint még a sza­bad­kő­mű­ves­ség­hez is kö­zel állt.

Ifjabb Andrássy Gyula, 1899 körül (Koller tanár utódainak felvétele)

Ap­ja fel­tét­len te­kin­tély volt előt­te („Min­den, ami jó ben­nem, atyám­tól örö­köl­tem” 1 ), no­ha a Ti­sza Ist­ván­nal ví­vott sze­mé­lyes „po­li­ti­kai pár­baj­ban” vé­gül is el­hagy­ta az „atyai plat­for­mot”. Kül­po­li­ti­ku­si pá­lyá­ját 1883-ban a kons­tan­ti­ná­po­lyi kö­vet­sé­gen kezd­te. A ki­vá­lóan vizs­gá­zott, ká­ros szen­ve­dé­lyek­től men­tes fia­tal gentle­man­ről azon­ban már ap­ja leír­ta, hogy „nincs gya­kor­la­tias­sá­ga”, s bár tud na­gyon kon­cent­rál­tan dol­goz­ni, ké­nye­lem­sze­re­te­te és teo­re­ti­kus gon­dol­ko­dá­sa miatt nem na­gyon va­ló a po­li­ti­ká­ba. Fe­le­sé­ge

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.