rubicon

Horthy Miklós haditengerész-pályafutása

4 perc olvasás

Az 1868-ban Ken­de­re­sen szü­le­tett Hor­thy Mik­lós 1882-ben nyert fel­vé­telt a fiu­mei Ha­di­ten­ge­ré­sze­ti Aka­dé­miá­ra. Szü­lei an­nak el­le­né­re en­ged­ték el, hogy Bé­la báty­ja az év má­ju­sá­ban az aka­dé­mia vég­ző­se­ként egy gya­kor­la­ton baleset kö­vet­kez­té­ben el­hunyt. Hor­thy Mik­lóst 1886-ban hu­szon­hat tár­sá­val avat­ták ka­dét­tá, el­ső szol­gá­la­ti he­lye a Ra­detz­ky gőz­fre­gat­ton volt. Há­rom év­vel az aka­dé­mia el­vég­zé­se után, a meg­fe­le­lő vizs­gák le­té­te­lét kö­ve­tően, 1889 no­vem­be­ré­ben sor­ha­jó­zász­lós­sá ne­vez­ték ki, vagyis a „va­ló­di” ten­ge­rész­tisz­tek so­rá­ba lé­pett.

Nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány a Novara parancsnoki hídján

A kiegye­zést kö­ve­tően a Mo­nar­chia ha­di­ten­ge­ré­sze­té­nek tisz­ti­ka­rá­ban a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű tisz­tek ará­nya sta­bi­lan 10 szá­za­lék kö­rül ala­kult. A törzs­tisz­tek kö­zött azon­ban már csak el­vét­ve akadt ma­gyar, mi­vel zö­mük né­hány éven be­lül el­hagy­ta a flot­tát, és jel­lem­zően a hon­véd­ség­ben foly­tat­ta kar­rier­jét. A legis­mer­tebb ki­vé­tel Hor­thy Mik­lós. Hor­thy nem­csak hogy hű ma­radt a ha­di­ten­ge­ré­szet­hez, de ő volt a kiegye­zés után az egyet­len ma­gyar, aki ak­tív szol­gá­lat­ban be­ke­rült a ten­ger­na­gyi kar­ba.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.