rubicon

Horthy és a II. világháború

40 perc olvasás

Kit ne ér­de­kel­ne, hogy mit ír­nak – és ol­vas­nak – ha­zá­já­ról a nagy­vi­lág­ban? Most ab­ban a sze­ren­csés hely­zet­ben va­gyunk, hogy ke­zünk­be ve­he­tünk egy va­do­natúj kiad­ványt, amely ha­zánk tör­té­ne­té­nek máig ki­ha­tó ese­mé­nyeit ele­ve­ní­ti fel – saj­nos egyelő­re csak an­go­lul – Ma­gyaror­szág a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban. A kat­lan fog­sá­gá­ban cím­mel. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban 2011-ben meg­je­len­te­tett kiad­vány nem­csak „el­me­sé­li” a tör­tén­te­ket, ha­nem meg­pró­bál­ja megér­te­ni és ér­tel­mez­ni az ese­mé­nye­ket. Nem ke­rü­li meg a „ké­nyes té­má­kat”, ha­nem em­pa­ti­ku­san kö­ze­lí­ti meg azo­kat, s val­lat­ja a do­ku­men­tu­mo­kat. Aláb­bi összeál­lí­tá­sunk De­bo­rah S. Cor­ne­li­us kö­te­té­ből Hor­thy Mik­lós II. vi­lág­há­bo­rús sze­re­pét és fe­le­lős­sé­gé­nek kér­dé­sét jár­ja kö­rül: he­lye­sen dön­tött, ami­kor meg­ma­radt kor­mány­zó­nak a né­met meg­szál­lás ide­jén? Te­he­tett vol­na-e töb­bet azért, hogy leál­lít­sa a zsi­dók de­por­tá­lá­sát? Volt-e va­lós esély a fegy­ver­szü­ne­ti megál­la­po­dás si­ke­res vég­re­haj­tá­sá­ra? A kö­vet­ke­zők­ben ta­lán si­ke­rül fényt de­rí­te­ni a vá­la­szok­ra.

Hor­thy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.