rubicon

Hóman Bálint rehabilitálása

27 perc olvasás

2015. már­cius 6-án a Fő­vá­ro­si Tör­vény­szék el­ső­fo­kú, jog­erős dön­té­sé­ben bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban fel­men­tet­te Hó­man Bá­lint egy­ko­ri val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­tert a há­bo­rús bűn­tett vád­ja alól, s egy­ben ha­tá­lyon kí­vül he­lyez­te az el­le­ne 1946-ban meg­ho­zott nép­bí­ró­sá­gi íté­le­te­ket. A Nép­bí­ró­sá­gok Or­szá­gos Ta­ná­csok­ má­sod­fo­kú – jog­erős – ha­tá­ro­za­tá­nak egye­dü­li vád­pont­ja az volt, hogy Hó­man részt vett azon a rend­kí­vü­li mi­nisz­ter­ta­ná­csi ülé­sen, amely 1941. jú­lius 26-án Hó­man tá­mo­ga­tó sza­va­za­tá­val ki­mond­ta a ha­di­ál­la­pot beáll­tát a Szov­jetunió­val. 

Ez­zel pe­dig az 1945. évi VI­I. tc. 11. §-á­nak 1. pont­ja alap­ján „a há­bo­rú­nak Ma­gyaror­szág­ra va­ló ki­ter­je­dé­sét vagy Ma­gyaror­szág­nak a há­bo­rú­ba mind fo­ko­zot­tabb mér­ték­ben tör­tént be­le­sod­ró­dá­sát ve­ze­tő ál­lás­ban ki­fej­tett te­vé­keny­sé­gé­vel vagy ma­ga­tar­tá­sá­val elő­se­gí­tet­te”.  Hó­man nép­bí­ró­sá­gi pe­ré­nek me­ne­tét Uj­vá­ry Gá­bor már rész­le­te­sen be­mu­tat­ta a Ru­bi­con 2011/7. szá­má­ban. Szer­zőnk – a pe­r-új­ra­fel­vé­te­li el­já­rás ki­ren­delt tör­té­nész szak­ér­tő­je – ezút­tal a re­ha­bi­li­tá­ció­hoz ve­ze­tő ér­ve­ket s azok tör­té­ne­ti hát­te­rét vá­zol­ja fel.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.