rubicon

Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?

Rövid naptártörténet
12 perc olvasás

A nap­tár­ké­szí­tés­sel és csil­la­gá­sza­ti idő­szá­mí­tás­sal fog­la­lko­zó tu­do­mányt a csil­la­gá­sza­ton be­lül kro­no­ló­giá­nak ne­ve­zik. Ah­hoz, hogy megért­hes­sük, mit is ál­lít Heribert Illig, il­let­ve cá­fol­ni tud­juk el­mé­le­té­nek nap­tárt és idő­szá­mí­tást érin­tő kér­dé­seit – me­lyek egyéb­ként az egész el­mé­le­tet tart­ha­tat­lan­ná te­szik –, meg kell is­mer­nünk a kro­no­ló­gia fo­gal­mait és a nap­tár­ké­szí­tés me­ne­tét.

Min­den­ki tud­ja, hogy évein­ket Jé­zus szü­le­té­sé­től szá­mít­juk, éránk kez­de­te a Kr. u. 1. év. So­kan ta­lán az­zal is tisz­tá­ban van­nak, hogy eb­ben nem egé­szen pon­tos idő­szá­mí­tá­sunk, hi­szen a ku­ta­tá­sok sze­rint Krisz­tus va­ló­szí­nű­leg Kr. e. 7-ben szü­le­tett. Az idő­szá­mí­tá­sunk kez­de­tét ki­tű­ző ese­ményt Di­ony­si­us Exi­gu­us apát meg­fe­le­lő for­rás­ada­tok hiá­nyá­ban csak ek­ko­ra hi­bá­val tud­ta meg­ha­tá­roz­ni. Ám ezt azóta az egész vi­lág át­vet­te, így a mó­do­sí­tás­ra nincs le­he­tő­ség, hi­szen za­vart kel­te­ne, és nem is szük­sé­ges.

Ám egy éra, egy kez­dő­pont csak ak­kor ha­tá­roz meg egy ké­sőb­bi idő­pon­tot, ha a kiin­du­ló­pont és a ki­fe­jez­ni kí­vánt idő­pont tá­vol­sá­gát az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.