rubicon

Hitlerjugend

A tár­sa­da­lom ho­mo­ge­ni­zá­lá­sá­nak megala­po­zá­sa
6 perc olvasás

1924-től sor ke­rült a da­rab­jai­ra hul­lott if­jú­sá­gi szer­ve­zet új­já­szer­ve­zé­sé­re. Az el­ne­ve­zés ezút­tal Nagynémet If­jú­sá­gi Moz­ga­lom lett. A leg­na­gyobb és leg­szer­ve­zet­teb­ben fenn­ma­radt cso­por­to­su­lás a szászor­szá­gi Plau­en vá­ro­sá­ban mű­kö­dött, Kurt Gru­ber ve­ze­té­sé­vel. A ve­ze­tő szerep Mün­chen­ből ezután jó pár év­re Szászor­szág­ba he­lye­ző­dött át. A nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta if­jú­sá­gi tö­mö­rü­lés 1926-ban fel­vet­te a Hitlerjugend – Né­met Mun­kás­if­jú­sá­gi Szö­vet­ség el­ne­ve­zést, és ez­zel a lé­pés­sel az egyet­len olyan szer­ve­zet­té vált, amely a Füh­rer, Adolf Hit­ler ne­vét vi­sel­het­te. A szö­vet­ség to­vább­ra is az SA felügye­le­te alatt mű­kö­dött. 

A HJ ké­sőb­bi „nagy­ura”, Bal­dur von Schi­rach 1931-ben je­lent meg az if­jú­ság­ne­ve­lés ho­ri­zont­ján. 1931-től ő lett az NSDAP el­ső bi­ro­dal­mi if­jú­ság­ve­ze­tő­je, aki­nek a párt min­den if­jú­sá­gi cso­port­ját (HJ, Hall­ga­tói Szö­vet­ség, Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Ta­nu­ló­szö­vet­ség) alá­ren­del­ték. A kö­vet­ke­ző év­ben meg­sze­rez­te a Hitlerjugend köz­vet­len ve­ze­té­sét is. Az 1929-ben megala­kult Né­met If­jú­nép (Deutsches Jungvolk, DJ), amely 14 éves ko­rig fog­ta össze az if­ja­kat, 1931-ben csat­la­ko­zott a Hitlerjugendhez. Több­éves meg­sza­kí­tás után a lá­nyok ré­szé­re is új szer­ve­zet ala­kult, amely ezút­tal a „Né­met Leá­nyok Szö­vet­sé­ge” (Bund Deutscher Mädel, BDM)

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.