rubicon

Híres versenyzők, jelentős jutalmak

5 perc olvasás

A je­len­tős ver­seny­zők­ről ér­de­kes plety­kák, kü­lön­le­ges tör­té­ne­tek és cso­dás le­gen­dák ter­jed­tek el a sport­sze­re­tő kö­zön­ség kö­ré­ben.

The­a­ge­nész

A tha­szo­szi The­a­ge­nészt már éle­té­ben le­gen­dák vet­ték kö­rül, hi­szen hu­szon­két év alatt 1103 ki­sebb-na­gyobb via­dalt nyert meg, köz­tük az olümpiai ököl­ví­vó- és pan­kra­ti­on­ver­senyt. Pá­lya­fu­tá­sa ki­lenc­esz­ten­dős ko­rá­ban kez­dő­dött, ami­kor az is­ko­lá­ból ki­lép­ve meg­tet­szett ne­ki egy bronz­szo­bor, a vál­lá­ra vet­te és ha­za­vit­te. A tha­szo­szi­ak ki akar­ták vé­gez­tet­ni a tol­vajt, de egy te­kin­té­lyes, idős polgár vissza­vi­tet­te ve­le a szob­rot a he­lyé­re. Ami­kor lát­ták, hogy a kis­fiú mi­lyen erős, meg­ke­gyel­mez­tek ne­ki. Kr. e. 480-ban pan­kra­ti­on­ban és ököl­ví­vás­ban is meg­nyer­te az olümpiát, 472-ben pe­dig pan­kra­ti­on­ban. Del­phoi­ban há­rom­szor nyert ököl­ví­vás­ban, Nemeában ki­lenc, az iszth­mi­án tíz győ­zel­met ara­tott. A phthi­ai ver­se­nyen hosszú­táv­fu­tás­ban nem akadt le­győ­ző­re. Ott azt akar­ta meg­mu­tat­ni, hogy nem­csak erős, ha­nem gyors is. 

A thaszoszi Theagenész (balra) ábrázolása egy fekete alakos vázán

Pol­gár­tár­sai va­ló­ság­gal fél­is­ten­ként tisz­tel­ték és szob­rot ál­lí­tot­tak ne­ki. Csak­hogy Pauszaniasz sze­rint ha­lá­la után egy ha­ra­go­sa éj­sza­kán­ként ki­járt a szo­bor­hoz, és rend­sze­re­sen meg­kor­bá­csol­ta. Azt hit­te, The­a­ge­nész már nem tud visszaüt­ni. De té­ve­dett. A szo­bor egyik éj­jel le­for­dult a ta­lap­zat­ról, és agyon­súj­tot­ta a gyá­va ala­kot. A ha­lott fiai vá­dat emel­tek a szo­bor el­len, amit a tha­szo­szi­ak elítél­tek gyil­kos­sá­gért, és a ten­ger­be ve­tet­tek. A szi­get föld­je et­től kezd­ve nem akart te­rem­ni, és az ín­ség nem is múlt el, amíg vissza nem ál­lí­tot­ták he­lyé­re az ököl­ví­vó szob­rát, és nem ál­doz­tak ne­ki, ahogy egy is­ten­nek illik. A ké­sőb­biek­ben má­sutt is ál­lí­tot­tak The­a­ge­nész-­szo­bro­kat, amelyek­nek, ha hi­he­tünk forrá­saink­nak, gyó­gyí­tó ha­tá­suk volt. 

Po­lü­da­masz 

Egy má­sik pan­kra­ti­on­ver­seny­ző, Po­lü­da­masz (vagy Pu­lü­da­masz) tet­tei­ről is le­gen­dá­kat me­sél­tek. A ha­gyo­mány sze­rint ő volt a leg­ha­tal­ma­sabb ter­me­tű gö­rög. Kr. e. 408-ban meg­nyer­te az olümpiai

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.