rubicon

Hetés, Őrség, Vendvidék

Kettévágott kistájak a magyar–szlovén nyelvhatáron
7 perc olvasás
Az el­ső vi­lág­há­bo­rút le­zá­ró bé­ke­rend­sze­rek Nyu­gat-­Ma­gyaror­szá­gon több kis tá­jat vág­tak át. E tá­jak kö­zül He­tés, az Őr­ség és a Vendvidék ta­lál­ha­tó a mai ma­gyar–szlo­vén ha­tár két ol­da­lán. Mindhá­rom érin­tett tér­ség­ben nagy za­va­ro­kat oko­zott az új ha­tár ki­je­lö­lé­se, aho­gyan más tá­ja­kon is. A gon­do­kat nem­csak az új ál­lam­hoz csa­to­lás okoz­ta, ha­nem a ko­ráb­bi ha­gyo­má­nyos kap­cso­lat­rend­sze­rek szét­sza­kí­tá­sa.
He­tés

He­tés a Lendva és a Ker­ka kö­zött fek­vő, észak­ról az Al­só-Őr­ség, dél­ről a Tenke tömb­je ál­tal ha­tá­rolt ala­csony domb­ság jel­le­gű te­rü­let. Ezen a tá­jon a te­le­pü­lé­sek ha­tá­rá­ban ke­vés a szán­tó, sok a rét és a le­ge­lő, az ár­té­ri er­dő,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.