rubicon

Haza a birodalomba

A népi németek áttelepítése Németországba
16 perc olvasás

A kö­zép-­eu­ró­pai tér­ség­ben élet­re ke­lő nem­zet­ál­la­mok te­rü­le­tén év­szá­za­dok óta je­len­tős lét­szá­mú né­met la­kos­ság élt. Bár mun­ká­juk­kal hosszú ideje szol­gál­ták eze­ket a te­rü­le­te­ket, majd or­szá­go­kat, az et­ni­kai ho­mo­ge­ni­tás­ra tö­rek­vés fer­tő­ző esz­mé­je er­re nem volt te­kin­tet­tel. A né­met ki­sebb­sé­gek­nek tu­laj­do­ní­tott, a nem­zet­ál­la­mot ve­szé­lyez­te­tő szán­dé­kok le­küz­dé­se még in­kább na­pi­rend­re ke­rült, ami­kor Né­metor­szág szin­tén felis­mer­te az e nép­cso­por­tok meg­tar­tá­sá­ban rej­lő po­ten­ciá­lo­kat. Így a tér­ség né­met­sé­ge a be­fo­ga­dó or­szág és a pat­ro­ná­ló ál­lam kö­zött őr­lő­dött, ami sok eset­ben e hár­mas vi­szony­rend­szer ra­di­ka­li­zá­ló­dá­sá­hoz ve­ze­tett.

A wei­ma­ri Né­metor­szág és az eu­ró­pai né­met­ség

Az el­ső vi­lág­há­bo­rút Né­metor­szág szá­má­ra le­zá­ró versailles-i bé­ke­szer­ző­dés kö­vet­kez­té­ben

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.