rubicon

Három császár csatája - két császár békéje

6 perc olvasás

A forradalmi Franciaország és a napóleoni birodalom elleni harmadik koalíció döntő csatáját a morvaországi Austerlitz (ma Slavkov) mellett vívták. A csata Napóleon egyik legnagyobb győzelmével végződött, de igazi különlegességét az adja, hogy – a történelemben szinte egyedülálló módon – személyesen három császár vett részt benne. A háborút követő békét viszont csak két uralkodó kötötte. Pozsonyban, a magyar királyok koronázóvárosában.

Miu­tán Na­pó­leon fel­ha­gyott az Ang­lia el­le­ni in­vá­zió­val, és 1805 ok­tó­be­ré­ben Ulm mel­lett zse­niá­lis ma­nő­ver­rel be­ke­rí­tet­te Mack tá­bor­nok had­se­re­gé­nek je­len­tős ré­szét (hat­van­ezer fő esett fog­ság­ba két­ezer fő­nyi fran­cia vesz­te­ség mel­lett) és el­fog­lal­ta Bé­cset, se­re­geit a vissza­vo­nu­ló oszt­rák és orosz csa­pa­tok után Brünn­be ve­zet­te. Várt a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ra, hogy le­csap­has­son. A zi­lál­tan vissza­vo­nu­ló szö­vet­sé­ges csa­pa­tok Ol­mütz­ben ta­lál­koz­tak az Oroszor­szág­ból fris­sen ér­ke­zett tar­ta­lék­se­reg­gel – akik két he­tet

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.