rubicon

Hagyomány és modernitás

Divat a hosszú 19. században
19 perc olvasás

Mot­tó: „A di­vat­ban min­den új, amit már elég rég hord­tak ah­hoz, hogy el­fe­lejt­sék.”

A tör­té­né­szek a nagy fran­cia for­ra­da­lom­tól, 1789-től az első vi­lág­há­bo­rúig ter­je­dő idő­sza­kot ál­ta­lá­ban a „hosszú 19. szá­zad” ter­mi­nus­sal szok­ták je­löl­ni. 

És va­ló­ban, a nagy fran­cia for­ra­da­lom­mal meg­kez­dő­dött egy fo­lya­mat, amelyet az első vi­lág­há­bo­rú zárt le. A két idő­pont kö­zött na­gyot vál­to­zott a vi­lág, amit ta­lán sem­mi sem fe­jez ki olyan ér­zék­le­te­sen, mint a ru­ha, ame­lyet az em­be­rek vi­sel­nek.

A for­ra­da­lom előt­ti vi­lág­ban, az ún. an­cien re­gi­me-­ben mind a fér­fi, mind a női öl­tö­zék fény­űzé­se és ké­nyel­met­len­sé­ge a ha­tal­mat és a ran­got fe­jez­te ki. Mi­nél szí­ne­sebb, drá­gább anyag­ból ké­szült, mi­nél ne­he­zebb és ké­nyel­met­le­nebb volt, an­nál ma­ga­sab­ban he­lyez­ke­dett el vi­se­lő­je a tár­sa­dal­mi rang­lét­rán, hir­det­ve, hogy gaz­dag, nem vé­gez sem­mi­fé­le fi­zi­kai mun­kát, és sze­mély­zet se­gí­ti az öl­töz­kö­dés­ben. Ezt a ki­vált­sá­got év­szá­za­do­kon át ru­ha­ren­de­le­tek­kel is biz­to­sí­tot­ták, ne­hogy egy hir­te­len meg­gaz­da­go­dott, rang nél­kü­li polgár utá­noz­has­sa

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta