rubicon

Haditechnika, stratégia, propaganda

A hadviselés átalakulása az első világháborúban
9 perc olvasás

A to­tá­lis há­bo­rú to­ta­li­tá­sa ab­ban rej­lik, hogy a há­bo­rú­zó tár­sa­da­lom összes erő­for­rá­sát ké­pes a had­vi­se­lés ér­de­kében új­raosz­ta­ni. Mind­az a sok­fé­le anya­gi és szel­le­mi erő­for­rás, amely bé­ke ide­jén a tár­sa­da­lom bé­ke­rend sze­rin­ti mű­kö­dését rész­ben spon­tán, rész­ben fe­lül­ről ve­zé­relt csa­tor­nák se­gít­sé­gé­vel biz­to­sít­ja, a há­bo­rús ál­la­pot beáll­tá­val drasz­ti­kus új­ra­elosz­tá­son megy ke­resz­tül. En­nek a re­diszt­ri­bu­tív átala­ku­lásnak a leg­főbb ked­vez­mé­nye­zett­je ter­mé­sze­te­sen a had­se­reg, il­let­ve a vé­del­mi szfé­ra. Az ál­lam a had­vi­se­lés ér­de­kei­re hi­vat­koz­va nem csu­pán az anya­gi ja­va­kat (ha­di­gaz­da­ság) cso­por­to­sít­ja át, ha­nem a szel­le­mie­ket is: az ér­tel­mi­sé­gi cso­por­tok szak­ér­tel­mé­re szin­tén igényt tart, és erő­tel­je­sen sza­bá­lyoz­za a há­bo­rús tár­sa­da­lom tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis éle­tét is.

A szel­le­mi erő­for­rá­sok­nak a had­vi­se­lés ér­de­ké­ben tör­té­nő rediszt­ri­bú­ci­ó­ja érin­ti mind a ter­mé­szet-, mind a tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok mű­ve­lőit. Előb­biek szá­má­ra a ha­di­tech­ni­kai in­no­vá­ciók, utób­biak­nak pe­dig a há­bo­rús pro­pa­gan­da front­ján je­lö­li ki nem is annyi­ra kép­ze­let­be­li „szol­gá­la­ti he­lyei­ket” a had­vi­se­lő ál­lam. A szel­le­mi erő­for­rá­sok át­cso­por­to­sí­tá­sa ugyanak­kor vo­nat­ko­zik a mű­vé­sze­tek kép­vi­se­lői­re és a saj­tó­mun­ká­sok­ra is: az ő szak­ér­tel­mük­re szin­tén igényt tar­ta­nak. 

A to­tá­lis há­bo­rú azon­ban nem csu­pán át­ka­na­li­zál­ja a meg­lévő erő­for­rá­so­kat, de egy­ben in­ten­zív ta­nu­lá­si fo­lya­mat­ra kény­sze­rí­ti az egész há­bo­rús erő­kon­cent­rá­ció leg­főbb haszon­él­ve­ző­jét: a had­se­re­get. Ez a kény­szer a stra­té­giai gon­dol­ko­dás fo­lya­ma­tos átala­ku­lá­sá­ban mu­tat­ko­zik meg, ily mó­don ösz­tö­nöz­ve az ered­mé­nyes had­vi­se­lés ér­de­ké­ben szük­sé­ges vál­toz­­ta­tá­sok vég­re­haj­tá­sát. Ha­di­tech­ni­ka, stra­té­gia és pro­pa­gan­da a to­tá­lis há­bo­rú, je­len eset­ben az el­ső vi­lág­há­bo­rú erő­for­rá­so­kat érin­tő ha­tá­sain ke­resz­tül kap­cso­ló­dik egy­be.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.