rubicon

Habsburg József, a Homo regius

27 perc olvasás

Jó­zsef Ágost fő­her­ceg tör­té­nel­münk azon sze­mé­lyi­sé­gei kö­zé tar­to­zik, akik nem ma­rad­tak fenn a tör­té­ne­ti köz­tu­dat­ban, pe­dig az I. vi­lág­há­bo­rú­ban ka­to­na­ként szer­zett je­len­tős ér­de­me­ket, töb­bek kö­zött az ő ne­vé­hez fű­ző­dik Er­dély fel­sza­ba­dí­tá­sa. 1918-ban IV. Ká­roly meg­bí­zá­sá­ból homo regiusként te­vé­keny­ke­dett, s ő ne­vez­te ki gróf Ká­ro­lyi Mi­hályt mi­nisz­ter­el­nök­ké. A ta­nács­köz­tár­sa­ság ve­re­sé­ge után rö­vid ideig kor­mány­zó, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött 1927-től 1944-ig fel­ső­há­zi tag, 1936-tól 1944-ig a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia el­nö­ke volt. Hor­thy Mik­lós a Vi­té­zi Rend ala­pí­tá­sa­kor el­ső­ként őt avat­ta vi­téz­zé. Éle­té­re azon­ban ár­nyé­kot vet, hogy asszisz­tált Szálasi ha­ta­lom­át­vé­te­lé­hez, bár még 1944-ben az Egye­sült Ál­la­mok­ba tá­vo­zott. Ha­ma­ro­san vissza­tért a Né­met Szö­vet­sé­gi Köz­tár­sa­ság­ba, s ott ér­te a ha­lál 90 éves ko­rá­ban.

Jó­zsef

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.