rubicon

Háború a múzeumban

8 perc olvasás

A nagy há­bo­rú nyu­ga­ti front­vo­na­lá­nak egyik, vé­res csa­ták em­lé­két őr­ző vi­dé­kén 1992-ben nyílt nem­zet­kö­zi há­ború­­mú­zeum kü­lön­le­ges konst­ruk­ció. 

A pé­ron­ne­-i Hi­sto­ri­al de la Gran­de Gu­er­re ál­lan­dó kiál­lí­tá­sán  ugyanis kö­vet­ke­ze­te­sen há­rom egy­ko­ri had­vi­se­lő – bri­tek, né­me­tek és fran­ciák – tár­gyait, pro­pa­gan­dá­ját, há­bo­rú­kul­tú­rá­ját is­mer­he­ti meg a lá­to­ga­tó. Jól­le­het a nyolc­va­nas évek vé­gé­től több nagy eu­ró­pai mú­zeum (pél­dául a lon­do­ni Im­pe­ri­al War Mu­seum a lát­vá­nyos, ki­pró­bál­ha­tó lö­vész­árok se­gít­sé­gé­vel) kí­sé­rel­te meg – a mo­dern mar­ke­ting­től is megérint­ve – él­mény­szerűvé ten­ni a há­bo­rú be­mu­ta­tá­sát, a pé­ron­ne­-i Histo­ri­al neo­lo­giz­mus a mu­zeo­ló­giá­ban. 

Ugyanis ez az el­ső euró­pai há­bo­rú­mú­zeum. Mint „öt­let­mú­zeu­mot” ter­mé­sze­te­sen so­kan gya­nak­vás­sal fo­gad­ták, ide­gen­ked­ve a kon­cep­ció­ra és nem a gyűj­te­mény­re épü­lő tör­té­ne­ti mú­zeu­mok­tól. De mi­ben más ez a há­bo­rú­mú­zeum, mint a vi­lág­há­bo­rús em­lék­he­lyek vagy a had­tör­té­ne­ti mú­zeu­mok ha­gyo­má­nyos kiál­lí­tá­sai?

Em­lék­hely­ből tör­té­net­hely

Pé­ron­ne

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.