rubicon

Gyilkos karikatúrák

Arthur Szyk küzdelme Hitlerrel és Jamamotóval
6 perc olvasás

A 20. szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb, po­li­ti­kai mon­da­ni­va­ló­val je­lent­ke­ző ka­ri­ka­tú­ri­stá­ja Ar­thur Szyk volt. A lengyel zsi­dó csa­lád­­ból szár­ma­zó gra­fi­kus a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú alatt a ka­ri­ka­tú­ra esz­kö­zei­vel in­dí­tott ma­gán­há­bo­rút Hit­ler el­len, akit úgy fel­bő­szí­tett, hogy vér­dí­jat tű­zött ki a fe­jé­re. A sa­já­tos stí­lu­sú mű­vész ak­kor már Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, s a ve­ze­tő ame­ri­kai la­pok kö­zöl­ték ná­ci­el­le­nes raj­zait, ame­lyek a hit­le­ris­ták mel­lett a ten­gely­ha­tal­mak ve­ze­tő po­li­ti­ku­sait is kö­nyör­te­le­nül ki­fi­gu­ráz­ták. 

A ná­ci­el­le­nes iko­nog­rá­fia ve­zér­alak­ja Hirohito, Hitlerhito és Benito: Gyilkos Részvénytársaság, 1941 A japán-német-olasz háromhatalmi egyezmény aláírói láthatóak ezen a képen, amely a japán légierő támadása után készült. Erre utal a bal alsó sarokban elhelyezett véres tőr „Pearl Harbor" felirattal. A kép a Collier's magazin 1942. február 14-i számának címlapján jelent meg

Ar­thur Szyk

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.