rubicon

Gömbös Gyula jobboldali radikalizmusa

16 perc olvasás

Göm­bös Gyu­la megíté­lé­se éle­té­ben és ha­lá­la után egyaránt vi­ta tár­gya volt. Ab­ban min­dig tel­jes volt az egyetér­tés, hogy csak a po­li­ti­kai jobb­ol­dal­hoz le­het so­rol­ni. Ám ezen be­lü­li he­lyét il­le­tően már igen el­té­rőek a vé­le­mé­nyek. Mind a kor­tár­sa­ké, mind az 1945 utá­ni his­to­ri­ku­so­ké. Sen­ki sem vi­tat­ja, hogy az 1920-as évek­ben a jobb­ol­da­li ra­di­ká­li­sok ve­zér­alak­ja volt. An­nál vi­ta­tot­tabb mi­nisz­ter­el­nö­ki tény­ke­dé­sé­nek megíté­lé­se. Ese­ten­ként még nap­jaink­ban is.

A POLITIKUS

Göm­bös kény­szer­ből lett po­li­ti­kus. Re­mélt ka­to­nai kar­rier­jét ugyanis a há­bo­rús ve­re­ség és a had­se­reg fel­bom­lá­sa kö­vet­kez­té­ben fel kel­lett adnia. E trau­ma erő­sí­tet­te meg­győ­ző­dés­sé if­jú­ko­ri né­ze­teit, me­lyek meg­ha­tá­ro­zó ele­mét a nem­ze­ti füg­get­len­sé­gi esz­me, a szo­ciá­lis gon­dok megol­dá­sa a nagytőke és a nagy­bir­tok ro­vá­sá­ra, va­la­mint a zsi­dó­ság kor­lá­to­zá­sá­nak kö­ve­te­lé­se ké­pez­te. Mindezek meg­va­ló­sí­tá­sát erős köz­pon­ti ha­ta­lom­tól, szük­ség ese­tén ka­to­nai dik­ta­tú­rá­tól vár­ta. E né­ze­tek­kel pá­ro­sult gon­dol­ko­dá­sá­ban a há­bo­rú és a for­ra­dal­mak után

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.