rubicon

Gazdaságpolitikai modellek az 1930-as években

14 perc olvasás

A tő­kés gaz­da­ság­nak a 19. szá­zad­ban kiala­kult rend­sze­re gyor­san fej­lő­dött, de az 1920-as évek vé­gé­re az an­gol­szász gyö­ke­rű li­be­rá­lis gaz­da­ság­po­li­ti­ka vál­ság­ba ke­rült. A gaz­da­sá­gi krí­zis el­hú­zó­dá­sa vi­lá­gos­sá tet­te, hogy a ma­gán­gaz­da­sá­gi rend­szer mű­kö­dé­sé­nek alap­jai­val van baj, s ez csak a mo­dell gyö­ke­res átala­kí­tá­sá­val or­vo­sol­ha­tó. A vi­lág­gaz­da­sá­gi vál­ság alatt meg­szü­let­tek a le­het­sé­ges új gaz­da­ság­po­li­ti­kai mo­del­lek. Nyu­ga­ton kiala­kult a ve­gyes gaz­da­sá­gi rend­szer, amely hosszú tá­von gyors nö­ve­ke­dést és élet­szín­vo­nal-ja­vu­lást ho­zott, ezért szé­les kö­rű tár­sa­dal­mi tá­mo­ga­tást él­ve­zett. Egy má­sik va­riáns a né­metor­szá­gi ál­la­mi­lag irá­nyí­tott ha­di­gaz­da­ság volt, amely szél­ső­sé­ges po­li­ti­ká­já­val együtt a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után le­ke­rült az eu­ró­pai tör­té­ne­lem szín­pa­dá­ról. A vál­ság­tól ke­vés­sé érint­ve for­má­ló­dott ugyanak­kor Ke­let-Eu­ró­pá­ban egy má­sik gaz­da­ság­po­li­ti­kai mo­dell, még­pe­dig a szov­jet terv­gaz­da­sá­gi rend­szer, amely egy utó­pi­kus el­gon­do­lás men­tén pró­bált gaz­da­sá­gi mo­der­ni­zá­ciót elér­ni, s ezt a gya­kor­la­tot erő­szak­kal ex­por­tál­ta is a ké­sőb­biek­ben a kö­zép-­eu­ró­pai or­szá­gok szá­má­ra. A mo­del­lek kö­zül az el­ső hosszú tá­von fej­lő­dő­ké­pes­nek bi­zo­nyult, míg a má­sik ket­tő olyan kí­sér­let­nek te­kint­he­tő, amely a mai eu­ró­pai ér­ték­rend­ben már nem kí­vá­na­tos je­len­ség.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.