rubicon

Franciaország 1914-ben

A harmadik köztársaság vállalja a háborút
22 perc olvasás

Fran­ciaor­szág a 20. szá­zad ele­jén már nem az 1870-es évek le­győ­zött, megosz­tott, megalá­zott or­szá­ga volt. Ma­ga­biz­tos, gaz­dag, po­li­ti­kai­lag sta­bil nagy­ha­ta­lom­má vált, amely to­vább tud­ta fej­lesz­te­ni a má­so­dik csá­szár­ság si­ke­reit a gaz­da­ság, az ur­ba­ni­zá­ció és a gyar­ma­to­sí­tás te­rén. 1914-ben a nagy­ha­tal­mak kö­zött pén­zü­gyi és gyar­ma­ti szem­pont­ból a má­so­dik he­lyet fog­lal­ta el, gaz­da­sá­gi fej­lett­ség szem­pont­já­ból a ne­gye­di­ket, kul­tu­rá­lis té­ren pe­dig ve­ze­tő vi­lág­ha­ta­lom­nak te­kin­tet­ték. 1914 nya­rán azon­ban a fran­cia po­li­ti­ku­sok mégis kép­te­le­nek vol­tak ar­ra, hogy je­len­tős mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ják az ese­mé­nye­ket. 

Fran­ciaor­szág a ma­ga negy­ven­mil­liós la­kos­sá­gá­val ek­ko­ri­ban már ala­po­san el­ma­radt a hat­van­mil­liós Né­metor­szág mö­gött. A né­pes­ség stag­ná­lá­sa a 19. szá­zad vé­gé­től nyug­ta­la­ní­tot­ta a fran­cia ér­tel­mi­ség bi­zo­nyos cso­port­jait, ame­lyek „de­ge­ne­rá­ló­dás­tól” és „el­nép­te­le­ne­dés­től” ret­teg­tek. Va­ló­já­ban a mo­der­ni­zá­ló­dó tár­sa­dal­mak

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.