rubicon

Endre László

Aki halálba küldte a magyar zsidókat
12 perc olvasás

Nem sok­kal az 1944. már­cius 19-ei né­met meg­szál­lást kö­ve­­tően Ma­gyaror­szág élé­re új, kol­la­bo­ráns kor­mány ke­rült Sztó­jay Dö­me ve­ze­té­sé­vel. A koa­lí­ciós kor­mány­ban he­lyet kap­tak az or­szág­gyű­lés­be be­ju­tott szél­ső­jobb­ol­da­li nyi­las pár­tok kép­vi­se­lői is. A kulcs­fon­tos­sá­gú belügy­mi­nisz­te­ri bár­sony­­széket Imr­édy Bé­la Ma­gyar Megúju­lás Párt­já­nak egyik pro­mi­nen­se, a fel­vi­dé­ki „visszaej­tő­er­nyős” Ja­ross An­dor kap­ta meg. Ja­ross kar­ha­tal­mat felügye­lő po­li­ti­kai ál­lam­tit­ká­ra a Ma­gyar Nem­ze­ti Szo­cia­lis­ta Párt­hoz tar­to­zó egy­ko­ri csend­őr­tiszt, vi­téz Ba­ky Lász­ló lett, a köz­igaz­ga­tá­si ál­lam­tit­ká­ri tiszt­sé­get pe­dig a pár­ton kí­vü­li vi­téz dr. End­re Lász­ló volt Pest me­gyei alis­pán kap­ta. Ők, il­let­ve a csend­őr­sé­gi össze­kö­tő, vi­téz Fe­ren­czy Lász­ló csend­őr alez­re­des ké­szí­tet­ték elő és irá­nyí­tot­ták a zsi­dók el­kü­lö­ní­té­sét, ki­fosz­tá­sát és vé­gül de­por­tá­lá­sát is. A köz­ke­le­tűen „há­rom La­ci­nak” hí­vott trium­vi­rá­tus tag­jai kü­lön­bö­ző utat jár­tak be éle­tük fo­lya­mán. Kö­zü­lük az aláb­biak­ban a zsi­dó­ság ki­fosz­tá­sá­nak, el­le­he­tet­le­ní­té­sé­nek s ha­lál­ba kül­dé­sé­nek jo­gi hát­te­rét meg­te­rem­tő End­re Lász­ló pá­lya­fu­tá­sát és né­zet­rend­sze­ré­nek kiala­ku­lást te­kint­jük át.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.