rubicon

Elveszett önállóság

A megszállás forgatókönyve és megvalósítása
7 perc olvasás

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú tör­té­ne­té­ben meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű sztá­lin­grá­di csa­tát, il­let­ve a ma­gyar 2. had­se­reg ve­re­sé­gét kö­ve­tően a ma­gyar po­li­ti­ka leg­főbb cél­ki­tű­zé­se az or­szág ki­ve­ze­té­se volt a há­bo­rú­ból. Az 1942 már­ciu­sá­ban mi­nisz­ter­el­nök­ké ki­ne­ve­zett Kál­lay Mik­lós egyik leg­fon­to­sabb felada­ta­ként a nyu­ga­ti szö­vet­sé­ge­sek­kel va­ló kap­cso­lat­fel­vé­telt „ír­ta elő” Hor­thy Mik­lós ál­lam­fő. Kál­lay kí­sér­le­tei vé­gül is si­ker­rel jár­tak, hi­szen Ma­gyaror­szág, va­la­mint az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok és Nagy-B­ri­tan­nia kö­zött 1943. szep­tem­ber 8-án lét­re­jött az a megál­la­po­dás, amely­nek ér­tel­mé­ben Ma­gyaror­szág ki­lép a há­bo­rú­ból, és áten­ge­di te­rü­le­tén a nyu­ga­ti szö­vet­sé­ges csa­pa­to­kat, ami­kor azok Ma­gyaror­szág ha­tá­rait elérik.

Me­mo­ran­dum Hit­ler szá­má­ra

Ezen megál­la­po­dás azon­ban a né­met po­li­ti­kai és ka­to­nai ve­ze­tés előtt sem ma­radt ti­tok­ban. Hit­ler úgy vél­te, hogy Ma­gyaror­szág eset­le­ges ki­vá­lá­sa a há­bo­rú­ból a tel­jes ke­le­ti, il­let­ve bal­ká­ni had­szín­té­ren vissza­for­dít­ha­tat­lan fo­lya­ma­to­kat in­dí­ta­na el. Ezért már 1943 de­cem­be­ré­ben kiad­ta az uta­sí­tást Ma­gyaror­szág né­met meg­szál­lá­sá­nak elő­ké­szí­té­sé­re.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.