rubicon

Eltüntethető-e a középkor?

Gondolatok Heribert Illig: A kitalált középkor c. könyvéről
24 perc olvasás

Heribert Illig elméletének egy nagy történelemhamisítás feltételezése a kiindulópontja: történetünk a valóságban több évszázaddal rövidebb volt, mint ahogyan azt a jelenleg használt időszámításunk mutatja. Valahol mesterségesen toldottak be két vagy három évszázadot. Ô ezt a betoldást az európai történelem 7. és 10. százada között – egészen pontosan 614 szeptembere és 911 augusztusa között – véli megtalálni. Ami e két évszám közé esik, az szerinte kitaláció, egyszerűen nem létezett, utólag iktatták be.

Mit ál­lít Il­lig? Nem lé­te­zett a leg­ne­ve­sebb frank ural­ko­dó, Nagy Ká­roly, sőt, egyet­len Ka­ro­ling-ural­ko­dó sem. Nem lé­te­zett az an­gol Nagy Alf­réd, a vi­kin­gek (nor­man­nok) el­le­ni harc hő­se, de nem lé­tez­tek a vi­kin­gek sem, s így nem vesz­élyez­tet­het­ték a kö­zép­ko­ri Nyu­gat Euró­pa la­ko­sa­it. Bi­zánc­ban sem dúlt a kép­rom­bo­ló moz­ga­lom, s a bi­zán­ci­ak­nak nem kel­lett élet­ha­lál­har­cot vív­ni­uk az ara­bok­kal. Az 5–6. szá­zad­ban szín­re lé­pő ka­zá­rok is ha­mar el­tűn­het­tek, hogy más, hó­dí­tó sztyep­pei né­pek­nek ad­ják át a he­lyü­ket. Nem lé­te­zett Ar­nulf ke­le­ti frank ki­rály (887-899), aki a ma­gya­ro­kat szö­vet­sé­ge­sül hív­va győz­te le Szva­top­luk mor­va fe­je­del­met, hogy füg­gő­ség­be kény­sze­rít­se a bi­ro­da­lom ha­tá­rán élő szlá­vo­kat. Szva­top­luk­ról sze­mély sze­rint nem esik szó a könyv­ben, de Il­lig el­mé­le­te sze­rint ő sem

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.