rubicon

Eltemetett városok a Vezúv tövében

Pompeji és környékének újrafelfedezése
16 perc olvasás
A Ve­zúv lá­bá­nál fek­vő óko­ri te­le­pü­lé­sek ma­rad­vá­nyai­nak vizs­gá­la­ta ki­me­rít­he­tet­len té­mát je­lent a ré­gé­szek és az ókor­ku­ta­tók szá­má­ra. Ért­he­tő ez, hisz ilyen ál­la­pot­ban és ilyen mennyi­ség­ben an­tik em­lé­kek se­hol nem ma­rad­tak fenn. La­kói hir­te­len hagy­ták el, leg­fel­jebb könnyen fel­kap­ha­tó ér­té­kei­ket vit­ték ma­guk­kal, és ami vissza­ma­radt, azt a több mé­ter vas­tag vé­dő­ré­teg hiány­ta­la­nul megőriz­te az utó­kor szá­má­ra.

A pusz­tu­lás idő­pont­ja és kö­rül­mé­nyei a ko­ra­be­li írá­sos em­lé­kek se­gít­sé­gé­vel pon­to­san megál­la­pít­ha­tók. Az if­jabb Pli­nius (61–113?) épp ezen a kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dott, ami­kor a Ve­zúv vég­ze­tes ki­tö­ré­sé­re sor ke­rült. A ve­le ba­rát­ság­ban lé­vő Ta­ci­tus (55–120?), a je­les ró­mai tör­té­net­író őt kér­te

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.