rubicon

Elmondhatatlan emlékezet

A szovjet katonák által elkövetett nemi erőszak Magyarországon a II. világháború idején
17 perc olvasás

A Vö­rös Had­se­reg ka­to­nái ma­gyar te­rü­le­ten 1944–1945-ben tö­me­ges ne­mi erő­sza­kot kö­vet­tek el nő­kön. En­nek kö­vet­kez­mé­nye a lel­ki trau­ma mel­lett a ne­mi be­teg­sé­gek szá­má­nak növe­ke­dé­se és az in­gye­nes abor­tusz el­vég­zé­sé­nek tör­vé­nye­sí­té­se volt. A szov­jet ka­to­nák ál­tal a ci­vil la­kos­ság­gal szem­ben el­kö­ve­tett at­ro­ci­tá­sok so­káig ta­bu­nak szá­mí­tot­tak s a tár­sa­da­lom csend­je vet­te őket kö­rül. Mégis, mi­lyen for­rá­sok áll­nak a tör­té­nész ren­del­ke­zé­sé­re, vagyis hon­nan tud­juk azt, amit tu­dunk?

A há­bo­rús vi­szo­nyok­ból adó­dóan ke­vés dokumentum miatt csak köz­ve­tett for­rá­sok­ból le­he­tett bi­zo­nyos kö­vet­kez­te­té­se­ket le­von­ni. A nők el­len el­kö­ve­tett ne­mi erő­szak­ról sok­fé­le ok­ból hosszú időn át hall­gat­tak az ál­do­za­tok – s per­sze a hi­va­tal­no­kok, a rend­őrök és az el­kö­ve­tők. Hiá­nyoz­nak és eset­le­ge­sek a ró­luk szó­ló

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta