rubicon

Elitcsere a nyilaskereszt jegyében

A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944–1945-ben
11 perc olvasás

Az 1944. ok­tó­ber 16-án Szá­la­si Fe­renc ve­ze­té­sé­vel megala­kult szél­ső­jobb­ol­da­li koa­lí­ciós kor­mány fél évig volt Ma­gyaror­szág élén. Az or­szág a ha­ta­lom­át­vé­tel­kor már hét hó­nap­ja né­met meg­szál­lás alatt áll, s egy hó­nap­ja az elő­re­tö­rő szov­jet se­re­gek száll­ják meg a te­rü­le­tét, ki­szo­rít­va a né­met had­erőt. Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó ok­tó­ber 15-ei si­ker­te­len kiug­rá­si kí­sér­le­te után a né­me­tek olyan ve­ze­tést akar­tak Ma­gyaror­szág élén lát­ni, amely el­kö­te­le­zett a szov­je­tek el­le­ni há­bo­rú foly­ta­tá­sa mel­lett. Ezt vál­lal­ta a Szá­la­si-­kor­mány.

De mit tu­dunk er­ről a há­bo­rú­pár­ti új ve­ze­tés­ről? Kik vol­tak ők? Mar­gi­ná­lis szél­ső­sé­ge­sek, akik kap­va kap­tak az al­kal­mon, hogy a ha­ta­lom bir­to­ko­sai le­hes­se­nek? Vagy a Hor­thy-rend­szer las­sú fo­lya­ma­tai egyéb­ként is ha­ta­lom­ra jut­tat­ták vol­na őket előbb-u­tóbb? Te­hát a po­li­ti­kai elit hir­te­len fel­gyor­sult vál­to­zá­sa kö­vet­ke­zett be 1944 ok­tó­be­ré­ben? Vagy elit­cse­re tör­tént? Vagy egy ko­ráb­ban is meg­lé­vő al­ter­na­tív elit ke­rült ha­ta­lom­ra?

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.