rubicon

Egy ősolümpia

Patroklosz halotti versenye
6 perc olvasás

Az eu­ró­pai iro­da­lom el­ső ver­seny­leírá­sa Ho­mé­rosz epo­szá­ban, az Íliászban ol­vas­ha­tó. Akhil­leusz ren­dez­te a via­dalt Tró­ja alatt, ha­lott ba­rát­ja, Patroklosz tiszte­le­té­re. A dí­szes te­me­tés után Akhil­­leusz össze­hív­ta a gö­rö­gö­ket, és meg­mu­tat­ta ne­kik a fel­hal­mo­zott ér­té­kes ver­seny­dí­ja­kat. 

Ver­seny­szá­mok, ver­seny­dí­jak

1. El­ső­ként a ket­tes fo­ga­to­kat szó­lí­tot­ta a ver­seny­pá­lyá­ra. A pá­lya nem volt más, mint a tró­jai sík­ság, amely­nek vé­gén egy cö­löp és két kő­szál je­lez­te, hol kell vissza­for­dul­niuk a haj­tók­nak. A feladat az volt, hogy az öt ver­seny­ző, Eumélosz, Diomédész, Me­ne­laosz spár­tai ki­rály, Antilokhosz és Méri­onész ke­rül­je meg a cö­lö­pöt, és mi­nél se­be­seb­ben ér­jen vissza oda, ahon­nan elin­dult. A rajt­he­lye­ket Ak­hil­leusz sor­sol­ta ki. A sor­so­lást a gö­rög gon­dol­ko­dás­ban nem a vé­let­len, ha­nem az is­te­nek aka­ra­ta dön­töt­te el, vagyis an­nak ered­mé­nyét sen­ki sem vi­tat­ta. 

Kocsiverseny Patroklosz halotti versenyén. Athéni fekete alakos váza töredéke. Felirata: Patroklosz versenyjátéka, Szóphilosz festette

A ko­csi­ver­seny dí­jai kü­lö­nö­sen be­cse­sek vol­tak. Az el­ső díj több rab­szol­ga­nő és egy ha­tal­mas, há­rom­lá­bú edény. A má­so­dik he­lye­zett egy ösz­vér­rel vem­hes kan­cát, a har­ma­dik egy szép tá­lat (lebész), a ne­gye­dik két talanton ara­nyat (vagyis két mér­leg­ser­pe­nyő­nyit, ami­nek a pon­tos sú­lyát Ho­mé­rosz ko­rá­ban nem is­mer­jük), míg az ötö­dik egy ket­tős csé­szét (phialé) ka­pott. A ne­gye­dik he­lye­zett­nek já­ró arany jól mu­tat­ja, hogy az el­ső há­rom díj ér­té­ke mi­lyen nagy le­he­tett.

Akhilleusz bekötözi Patroklosz sebeit

Az idős Nesz­tór a ver­seny előtt jó edző­ként ok­tat­ta, buz­dí­tot­ta fiát, Antilokhoszt. Fel­hív­ta a fi­gyel­mét, hogy ne­ki van­nak a leg­las­súbb lo­vai, de ha a for­du­ló­nál olyan kö­zel ke­rül a ha­tár­kő­höz, hogy szin­te sú­rol­ja a ke­rék­agy, az ő út­ja lesz a leg­rö­vi­debb. Ha

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.