rubicon

Egy lovagias tengerész

15 perc olvasás

Hor­thy Mik­lós élet­pá­lyá­ja nem szok­vá­nyos, kez­de­te pe­dig kü­lön­le­ges. Bár egy köz­ne­mes bir­to­koscsa­lád ötö­dik gyer­me­ke­ként a nagy ma­gyar Al­föld szí­vé­ben, egy el­du­gott kis fa­lu­ban, Ken­de­re­sen lát­ta meg 1868. jú­nius 18-án a nap­vi­lá­got, alig fel­ser­dül­ve va­la­mi rej­té­lyes erő mégis a ten­ger, az óceá­nok fe­lé von­zot­ta. Pályafutása végül tüneményesen alakult: a Nagy Háborút sorhajókapitányként kezdte, s altengernagyként fejezte be. Mindeközben bá­tor­sá­gával, had­ve­ze­tői tu­dá­sával és nem utolsósorban lovagias viselkedésével kivívta ellenfeleinek elismerését is. Ő volt a magyar hadtörténet utolsó nagy alakja, aki nemzetközi szinten is számon tartott eredményeket ért el.

Horthy Miklós katonai pályafutását egy családi tra­gé­dia előzte meg: ná­la négy év­vel idő­sebb báty­ja, a ten­ge­rész­ha­dap­ród­dá – ten­ge­rész­ka­dét­tá – ava­tá­sa előtt ál­ló vég­zős aka­dé­miai nö­ven­dék, Hor­thy Bé­la egy gya­kor­la­ton vak­töl­tény­rob­ba­nás okoz­ta sze­ren­csét­len­ség követ­kez­té­ben 1880. má­jus 29-én éle­tét vesz­tet­te. El­kép­zel­he­tő az atya me­rev el­lenál­lá­sa, ami­kor két év­vel ké­sőbb Mik­lós fia elő­ho­za­ko­dott kí­ván­sá­gá­val, hogy Bé­la nyom­do­kai­ba akar lép­ni.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.