rubicon

Egy honvédtiszt oroszországi fogsága

11 perc olvasás

2011 őszén Moszk­vá­ban, az Oroszor­szá­gi Ál­la­mi Had­tör­té­nel­mi Le­vél­­tár­ban a Ma­gyaror­szág el­le­ni 1849-es orosz fegy­ve­res beavat­ko­zás ira­tait kutatva rá­buk­kan­tam egy Oroszor­szág­ba hur­colt hon­véd­tiszt ak­tá­já­ra. For­du­la­tos tör­té­net do­ku­men­tu­mait rej­ti a 63 la­pos dosszié, amely nem­csak azért ér­té­kes, mert egy Len­gyelor­szág felosz­tá­sá­val ha­zát­lan­ná vált lengyel fér­fi kény­szer­vá­lasz­tá­sok­kal te­li és eb­ben ti­pi­kus­nak mond­ha­tó sor­sát vil­lant­ja fel, ha­nem el­ső­sor­ban azért, mert pél­dá­ján ke­resz­tül be­mu­tat­ja az orosz kor­mány­zat­nak és ma­gá­nak I. Mik­lós cár­nak a ha­di­fo­golykér­dés­ben kép­vi­selt ál­lás­pont­ját s az an­nak alap­ján le­foly­ta­tott el­já­rást. Mind­ezek fé­nyé­ben egyér­tel­mű ál­lás­fog­la­lást ala­kít­ha­tunk ki Pe­tő­fi eset­le­ges Szi­bé­riá­ba hur­co­lá­sá­nak kér­dé­sé­ben.

1849 au­gusz­tu­sá­nak vé­gén az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.